Byråkrati förvärrar rekryteringsproblem

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Björn Svensson, SKOGENbild.
Skogsvårdsföretagen är beroende av utländsk personal men har mycket svårt att rekrytera. Situationen förvärras av valutanackdelar och segdragen byråkrati. 

Krångliga myndighetsregler, den svaga kronan, språksvårigheter och kompetensbrist är faktorer som påverkar, enligt Skogforsks intervjustudie som omfattar tio svenska skogsvårdsföretag.

Annons
Annons

Under de senaste tio åren har det blivit allt svårare att rekrytera säsongsanställd personal för plantering och röjning. Nästan all personal rekryteras från utlandet. De flesta är från EU-länder men cirka 15 procent kommer från länder utanför EU.

”En stor bidragande faktor är den svaga svenska kronan. I takt med att kronan tappat i värde mot utländska valutor, så har reallönerna inte hängt med i utvecklingen och företagen kan inte betala de löner som krävs för att rekrytera rätt personal. De som åker till Sverige och jobbar, och som tidigare tjänat bra jämfört med vad de skulle ha tjänat i sina hemländer, får nu mindre kvar i plånboken”, skriver Skogforsk.

Skogsvårdsföretagen har också märkt att både den skogliga kompetensen och förståelsen för det tunga arbete som jobbet kräver, har minskat. Konkurrens från andra branscher som erbjuder högre löner, även i övriga EU-länder, gör också att många väljer bort skogsvårdsjobben.

Myndigheternas långa handläggningstider och åtstramande regelverk, socialförsäkringsfrågan samt skattefrågor är också försvårande för att rekrytera och behålla personal.

För skogsvårdsbolagen med anställda från icke EU-länder blir det ännu krångligare. För att arbeta i Sverige måste personalen ha arbetstillstånd och lämpliga försäkringar. 

En höjning av skatten gjorde att många säsongsanställda valde att avbryta sin anställning under säsongen 2019. 

 

ÖKADE KOSTNADER FÖR INTRODUKTION

För skogsvårdsföretagen medför personalbristen att de måste tacka nej till jobb. Dessutom drabbas de av ökade kostnader för utbildning eftersom också personalomsättningen ökat.

Skogvårdsföretagen skulle vilja jobba med längre avtal både för att lättare kunna planera bemanningen och kunna erbjuda personalen längre arbetsperioder, till exempel under hösten och vintern. 

”Dessutom kan företagen jobba med sina mjuka värden. Att skapa trivsel och en attraktiv arbetsplats är viktigt för att behålla och kanske locka till sig fler personer år efter år”, skriver Skogforsk.

Ansökningsprocessen för arbetstillstånd och socialförsäkring måste göras enklare och snabbare för folk från icke EU-länder eftersom det främst är därifrån rekryteringarna kommer att göras.

Vidare skulle bättre förståelse, förenklade ansökningsprocesser och kortare handlägg­ningstider hos myndigheterna förbättra situationen. 

Skogforsk tror dock att rekryteringsproblemen kan sporra teknikutvecklingen för framför allt mekaniserad plantering. I dag gör personalbristen att planeringsjobben väljs bort av företagen som prioriterar röjningsuppdrag. 

 

Publicerad:
 • SKOGEN nummer 3 ute nu

  Kategorier: Tidningen SKOGEN
  SKOGEN har lämnat tryckeriet men det kan bli väntan i några dagar till innan nummer 3 dimper ner i din brevlåda. Vi räknar med att den når dig i slutet av denna vecka. Anledningen är transportförseningar i coronakrisens spår. Möjligen kan liknande problem uppstå i några kommande nummer. Vi beklagar!
 • Annons
 • Regeringen jobbsatsar på skogen

  Kategorier: skogsjobb, Naturnära jobb
  Regeringen lägger 150 miljoner kronor på jobbskapande åtgärder inom skogs- och naturvård. Tanken är att lindra de ekonomiska effekterna av coronaviruset.
 • Skogsstyrelsen ser över sin hänsynsuppföljning

  Skogsstyrelsen är missnöjd med sin egen uppföljningsmetod för hur miljöhänsyn tas vid avverkningar. Under året ska en ny metod utvecklas.
 • Annons
 • Ny FSC-standard senareläggs

  Kategorier: FSC Sverige, FSC-standard
  Skogscertifieringsorganet FSC Sverige flyttar fram startdatum för sin nya skogsbruksstandard till den första september. Ytterligare förskjutningar kan bli aktuella om coronakrisen blir långvarig.
 • Domar om nyckelbiotoper överklagas

  Skogsstyrelsen överklagar de domar som anser att markägare ska kunna överklaga nyckelbiotopsregistreringar.
 • Annons