”Brantare” för tall i nya kurvor

10 juni 2014 Forskare vid SLU har tagit fram nya höjdutvecklingskurvor. Kurvorna används i skogsbruksplaneringen för att bestämma skogens bonitet. De visar sambandet mellan höjd och ålder i ett skogsbestånd. Hur högt trädet är vid en viss ålder visar hur bördig marken är.

En av upphovsmännen till kurvorna är Per-Magnus Ekö, forskningsledare, SLU i Alnarp.

 

Stämmer kurvorna? Träd kan väl bli olika långa på samma plats – beroende på hur tätt de står? 

–Det är riktigt att det är så för gran, men effekten är så pass liten att det inte har någon betydelse för praktisk bestämning av ståndortsindex – som ger boniteten. Effekten är större för ek och bok. De kurvorna är bara tillämpliga i bestånd som sköts så att tätheten ligger inom ”normala” nivåer.

 

Vad är skillnaden med de nya kurvorna?

–För tall är de ”brantare” än de gamla. Träden växer alltså snabbare i ungdomen – och dessutom mera uthålligt i äldre bestånd.

 

Har boniteten ökat generellt jämfört med 70-talet när de gamla kurvorna gjordes?

–Ja, den har ökat. Det kan  bero på ökad förädling av plantorna och en rad andra faktorer. Om man jämför föräldragenerationen med den nya generationen som växer på samma stånd-ort får man ofta ett ökat ståndortsindex.

Har ni tagit fram kurvor för något nytt trädslag nu?

–Ja, för lärk.

 

SKOGEN 5/2014

 

 

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Simeon säljer på Biometria
SkogsJobb