Bolagsskogar ökar frivilliga avsättningar

19 maj 2020 De frivilliga avsättningarna ökade under 2019. Det är de stats- och bolagsägda skogarna som främst står för ökningen.

Arealen frivilliga avsättningar ökade med fyra procent under 2019 jämört med året innan, enligt Skogsstyrelsens statistik.

Ökningen omfattar 45 000 hektar  vilket innebär att arealen frivilliga avsättningar 2019 var 1,3 miljoner hektar. Ökning har skett i alla landsdelar, dock inte i alla län, och den återfinns hos kategorin övriga markägare, det vill säga skogsägare som inte är enskilda skogsägare.

Den certifierade arealen ökade med en procent under samma period. De certifierade skogsägarna bidrar med 84 procent av arealen frivilliga avsättningar vilket motsvarar 7,1 procent av deras produktiva skogsmarksareal.

Den produktiva skogsmarksarealen certifierad enligt PEFC eller FSC uppgick 2019 till 14,9 miljoner hektar, vilket motsvarar 63 procent av all produktiv skogsmark i landet. Det är en ökning med cirka 130 000 hektar jämfört med 2018.

Begreppsförklaring:

Frivillig avsättning – område med produktiv skogsmark där markägaren frivilligt har fattat beslut om att inte utföra åtgärder som kan skada naturvärden, kulturmiljöer eller sociala värden. Området ska finnas dokumenterade i plan eller annan handling.

Övriga markägare – staten, statsägda aktiebolag, övriga allmänna ägare, privatägda aktiebolag samt övriga privata ägare.

Enskilda markägare – Fysiska personer, dödsbon och bolag som inte är aktiebolag

Källa: Skogsstyrelsen

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb