Bolag sätter nya mål för biologisk mångfald

20 maj 2022 Stora Enso lanserar ett program med mätbara mål för biologisk mångfald. Bland annat lovas en kraftig ökning av lövskog och död ved.

Bolag sätter nya mål för biologisk mångfald

Stora Enso, som äger 1,4 miljoner hektar skogsmark i Sverige, listar en rad nya mål till 2030. Det handlar om att öka andelen död ved med 40 procent. Man vill också dubblera andelen lövträd i de yngre skogarna. Det innebär att 700 000 björkar ska planteras årligen.

För att stärka den biologiska mångfalden kring vattendrag, som oftast är rik, planeras restaurering av fyra större vattenlandskap. Bolaget lovar också att bygga bort vandringshinder i alla värdefulla vattendrag på sitt markinnehav.

Vidare ska man öka naturvårdsbränningarna med 20 procent under en femårsperiod.

Skydd av vissa arter paraplyarter kommer också att prioriteras. En paraplyart är en djur- eller växtart som lever i ett område med många andra känsliga arter. Genom att skydda vitryggig hackspett, sandödla, rökdansfluga och raggbock kommer man att gynna hundratals andra rödlistade arter, uppger Stora Enso i ett pressmeddelande.

‒ Vi vet att mänskligheten behöver ta krafttag för biologisk mångfald, och vi vet att vi är en del av lösningen, De över 30 aktiviteterna i vårt biodiversitetsprogram, i kombination med det arbete vi redan gör, kommer att leda till ökade naturvärden och stärkt biologisk mångfald i hela vårt markinnehav, säger Ida Bränngård, skötselchef på Stora Enso Skog.

 

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb