SKOGENdebatt.

”Berätta om statistikens brister”

16 december 2019 Det är glädjande att Svante Claesson och Jonas Fridman också vill förbättra den skogliga avverkningsstatistiken. Men som ansvariga borde ni framhålla för användarna att den innehåller en överskattning av avverkade volymer, skriver Bo Hektor i en replik.

”Berätta om statistikens brister”

Tack för konstruktiva och sakliga kommentarer från er som jobbar med frågan på Skogsstyrelsen respektive SLU.  Det är uppenbart att vi delar uppfattningen att det finns behov att förbättra den skogliga avverkningsstatistiken och presentationen av balanser mellan tillväxt och avgång. Jag och säkert många med mig välkomnar därför en översyn av dessa frågor. Redan innan resultaten av översynen kommit, vill jag emellertid diskutera några punkter, som lyfts fram i ert svar.

En av källorna till överskattningen av avverkning relateras till omvandlingstalet. När det etablerades för femtio år sedan fanns inte tillgång till dagens databaser och beräkningsmetoder. Då var det därför ändamålsenligt att slå samman omvandlingsfaktorerna till ett standardmått. I dag bör det vara möjligt att i stället tillämpa aktuella mätvärden och redovisa varje faktor för sig; bark, kvar-i-skogen efter avverkning, skillnader i beräkningsformler och vrak, etcetera. Det skulle ge bättre precision, ökad transparens och möjligheter till successiv anpassning till förändringar. Risker för dubbelräkning, bland annat av ”kvar-i-skogen” skulle minska.

Min ifrågasatta uppfattning om hur mycket av den naturliga avgången, som tillvaratas baseras dels på intervjuer med fältpersonal, dels på beräkningar grundade på Riksskogstaxeringens mätning och redovisning av kvarvarande död ved. Fältpersonal har i regel väl fungerande ”skogsmannaöga” och brukar hamna rimligt rätt vad gäller generella bedömningar. Mina beräkningar baserade på data för förrådet av död ved är enkla. Tillskott till förrådet utgörs av naturlig avgång (netto) samt kvar-i-skogen efter avverkning och röjning (10+cm pb). Det jämförs med redovisad ökning av förrådet med tillägg av beräknad årlig nedbrytning. I avsaknad av resultat från svenska studier om nedbrytning av rundvirke har jag använt kanadensisk och finsk information; halveringstid cirka 50 år. Med dessa förutsättningar känns det rimligt att mina slutsatser i min tidigare debattartikel om tillvaratagen naturlig avgång hamnar i ”rätt härad”.

Riksskogstaxeringens permanenta provytor uppvisar uppenbart betydligt lägre värden för tillvaratagen naturlig avgång, men även stora avvikelser i beräknad avverkning jämfört med de tillfälliga ytorna. En möjlig förklaring till avvikelserna såväl vad gäller mina beräkningar som till mätningar på tillfälliga ytor kan vara svårigheter bedöma tidpunkt och säsong för registrering av naturlig avgång och för senare tillvaratagande.

Även om detaljerade resultat av er granskning kan dröja är vi uppenbarligen ense om att det föreligger en överskattning av avverkningskvantiteten i den officiella statistiken

Som statistikansvariga inom era områden bör ni väl redan nu framföra detta förhållande till statistikanvändare, speciellt i rådande läge när såväl nationella som internationella skogliga regelsystem är på väg att utformas.

Jag hoppas att er pågående översyn  kommer att omfatta en bred genomlysning, inte enbart gällande siffror och metoder utan även analyser av nya användares önskemål, bland annat för  för klimatredovisning och nya energiapplikationer.

Jag ser fram mot att få se resultaten.

BO HEKTOR

Jägmästare med forskarexamen i skogsskötsel och skogsekonomi. Jobbat både internationellt och i Sverige med hållbarhet och bioenergi som anställd och som konsult hos bland andra FAO, EU, SIAR samt SLU.

LÄS TIDIGARE INLÄGG PÅ SKOGENDEBATT:

11/12 ”Avverkningsstatistiken ses över just nu”

2/12  ”Skev statistik skapar falsk virkesbrist”

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Teodor är ny vd inom Moelven
SkogsJobb