Bättre miljöbetyg vid avverkningar

23 februari 2016 Andelen godkända slutavverkningsområden hos Södras medlemmar har ökat från 72 till 92 procent sedan 2010, visar föreningens så kallade gröna bokslut för 2015. Samtidigt har kvaliteten på hänsyn i de godkända områdena blivit högre.

Bättre miljöbetyg vid avverkningar

– Betygen stiger på vår miljöhänsyn. I Södra har vi jobbat systematiskt med naturvård i 20 år, bland annat genom att utbilda våra skogliga tjänstemän och de avverkningsentreprenörer som arbetar åt oss, och vi ser nu resultatet av det, säger Södra Skogs miljöchef Tomas Rahm i ett pressmeddelande.

En aspekt som mäts i Södras gröna bokslut är död ved. Död ved ger förutsättningar för mycket annat liv i skogen. En ny sammanställning av forskning om högstubbar genomförd av Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, visar att högstubbar är viktiga för den biologiska mångfalden och till och med gynnar vissa hotade insektsarter. Det gröna bokslutet visar att Södra är bra på att leva upp till kraven på att i samband med slutavverkning både spara befintlig död ved i form av exempelvis torrträd, och att skapa ny död ved genom att ställa högstubbar.

– Vi har gått ifrån att 2010 ha omkring 70 procent godkända slutavverkningsområden när det gäller aspekten död ved till att idag leva upp till kraven i nästan samtliga fall, säger Tomas Rahm.

Hur väl hänsyn har tagits till kantzoner mot exempelvis vatten och våtmarker i samband med avverkningarna är en annan aspekt som kontrolleras i det gröna bokslutet. Resultatet för 2015 visar att hela 97 procent av de undersökta slutavverkningsområdena hade godkänt på denna aspekt jämfört med 86 procent 2010.

Södra gör varje år ett grönt bokslut. Interna revisorer kontrollerar då hur drygt 150 slutavverkningar och lika många gallringar lever upp till skogscertifieringssystemen PEFC:s och FSC:s krav på generell hänsyn vid slutavverkningar och gallringar, samt hur man följer egna policyer och rutiner för miljöhänsyn. Syftet med bokslutet är att få ett underlag till fortlöpande förbättringar av hänsynsarbetet.

Varje år genomförs även externa revisioner av certifieringsorganet DNV-GL.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb