Barkborrarna bekämpas i reservat

14 februari 2007 Nu tar Länsstyrelsen i Kronobergs län upp kampen med barkborrarna. Upparbetning av nyfällt virke har redan påbörjats och en upphandling av feromonfällor pågår.

Inom reservat där skötselplanen anger att gran ska tas bort eller där skogsbruk inte är reglerat i reservatsbestämmelserna kommer upparbetning att ske. Avverkad gran kan komma att användas som fångstvirke

I reservat där upparbetning inte är tillåtet enligt skötselplanen, kan det bli aktuellt att lämna dispens för åtgärden om inte höga naturvärden går förlorade. I 15 – 20 befintliga och planerade naturreservat kommer feromonfällor att sättas ut under våren. I vissa fall kommer Länsstyrelsen även att randbarka stormfällda färska granar med motorsåg. Därefter får träden ligga kvar som död ved.

Staten kan bli ersättningsskyldig om grannfastigheter till reservaten får skadeangrepp som kommer från ett reservat. Trots Länsstyrelsens åtgärder kan skador inträffa. I första hand ska Länsstyrelsen försöka förhandla fram frivilliga överenskommelser med de fastighetsägare som har direkt påvisbar skada från ett naturreservat.

Förutom risken med angrepp på angränsande marker kan alltför omfattande angrepp inne i reservaten ibland motverka syftet med reservatet. Åtgärderna kommer att anpassas till reservatsbestämmelserna i respektive reservat.
I Kronobergs län finns 90 naturreservat och tio reservat som är planerade. Av dessa har ca 15 områden angrepp av granbarkborre som kommer att bekämpas särskilt. Skogsbruket har den senaste tiden tryckt på för att åtgärder ska vidtas även inom reservaten.
Läs mer »

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Cecilia Ullman är Moelven Byggmoduls första hållbarhetschef
SkogenJobb