Avverkning ökar kvicksilverhalt i insjöfisk

2 december 2010 I ungefär hälften av Sveriges 100 000 sjöar har fisken halter av kvicksilver som överskrider gränsvärderna för regelbunden konsumtion. Skogsavverkning och körskador bidrar märkbart till detta överskridande. Dessutom ökar kvicksilverhalten i svensk insjöfisk. Två forskargrupper vid SLU studerar för närvarande problemet med kvicksilvrets urlakning i skogsmark.

Hur den utvecklingen kan förhindras är en viktig uppgift för forskare vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet). Vid den nu pågående skogskonferensen vid SLU i Uppsala diskuteras just kvicksilver i skogsmark.

Att kvicksilver finns i våra marker beror på luftburna föroreningar från hela världen.

Men trots att nedfallet av kvicksilver i Sverige har minskat de senaste åren så är halten i insjöfisk som gädda och abborre fortfarande hög, och till och med i ökande.

Orsaken till de höga halterna i svensk fisk är att det finns stora mängder kvicksilver lagrade i marker från utsläpp under många års tid och att gynnsamma markförhållanden resulterar i en omvandling av kvicksilver till mer biotillgängliga former

KAN SKADA MÄNNISKOR

Kvicksilver, främst metylkvicksilver, kan allvarligt skada människors hälsa. Det påverkar nervsystemets utveckling hos foster och barn, och centrala nervsystemet. Även immunsystem, hjärt- och kärlsystem, fortplantning och njurar kan ta skada. Konsumtion av fisk är den primära exponeringsvägen för människor.

Eftersom fisk har många fördelar som kost (t ex omega-3 fettsyror) så är det viktigt att få ut information om vilken typ av fisk (stora gäddor och abborre) och vilken typ av sjöar (humösa skogssjöar) som bör undvikas .

När skog avverkas påverkas marken så att läckaget av kvicksilver och metylkvicksilver ökar till omgivande vattendrag. För att minska läckaget bör man undvika körning i alltför blöta områden i skogen samt använda broar över myrstråk och vattendrag. Avverkning när marken är frusen är en annan åtgärd som kan minskar läckaget. 

En kantzon runt vattendrag och sjöar där ingen avverkning sker ger extra skydd och minskar utlakningen av kvicksilver visar forskningen.

MARKEN LÄCKER

Två forskargrupper vid SLU studerar för närvarande problemet med kvicksilvrets urlakning i skogsmark. Kevin Bishop, professor på institutionen för vatten och miljö vid SLU i Uppsala, leder den ena gruppen.

 —Forskning i Sverige, Finland och Kanada visar att när ett skogsområde avverkas börjar marken läcka minst ett par gånger mer kvicksilver än den gjorde innan avverkningen. Det förhöjda läckaget kan fortsätta i flera år, säger Kevin Bishop som föreläste om kvicksilver vid skogskonferensen.

Även vid SLU i Umeå pågår forskningsprojekt som handlar hur skogsavverkning och våtmarksrestaurering påverkar kvicksilverhalten i fisk. Professor Ulf Skyllberg, institutionen för markkemi vid SLU, föreläste vid skogskonferensen om ”Var och varför bildas metylkvicksilver i skogslandskapet”.

—De senaste årens forskning pekar på att det i första hand är marker som ligger i sluttningar och som i och med skogsavverkning blir vattenmättade som är så kallade ”hot-spots” för bildning av metylkvicksilver. Dessutom visar nya resultat att finns det våtmarker, till exempel klibbalkärr, som motverkar problemet på landskapsnivå genom att bryta ner metylkvicksilver, säger Ulf Skyllberg. 

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb