Dom om avverkningsärenden:

Automatgranskning sållar för grovt

20 februari Skogsstyrelsens automatiska granskning av avverkningsanmälningar sållar för grovt, enligt domar i Mark- och miljödomstolen.

Automatgranskning sållar för grovt
Genrebild Vicky Lagerström.

Domstolens prövningar har gjorts efter att Naturskyddsföreningen överklagat ett 40-tal ärenden som passerat genom automatgranskningen.

I överklagan angav föreningen att systemet blundar för nästan samtliga inrapporterade fynd av fridlysta arter i skogen och bortser helt från skogsbrukets påverkan på vatten.

Nu har dom kommit i 33 av ärendena.

– Domarna visar att Skogsstyrelsen låter bli att pröva anmälda skogsavverkningar mot kraven i miljöbalken, och domstolens bedömning är att myndigheten “generellt och medvetet” underlåter att följa lagen, säger Naturskyddsföreningens ordförande Beatrice Rindevall i ett pressmeddelande.

Utifrån domarna är det tydligt att Skogsstyrelsen måste göra en betydligt mer ingående bedömning av hur den biologiska mångfalden, fridlysta arter och vatten påverkas av skogsbruk när de hanterar avverkningsanmälningar, fortsätter föreningen.

Hos Skogsstyrelsen poängteras att de saknar resurser att handlägga samtliga 65 000 avverkningsärenden om året på det sätt som också tidigare vägledande domar visar. Nämligen att i varje enskilt fall avgöra om kraven i miljöbalken uppfylls.

Man säger även att det automatiska granskningssystemet togs fram för att frigöra tid för handläggarna att handlägga fler tillsynsärenden.

– Detta är domar i första instans och vi får se om de står sig, men vi är väl medvetna om att myndigheten inte har de resurser som krävs för att göra tillsyn av avverkningsanmälningar på det sätt som rättsutvecklingen kräver av oss. Detta är något vi också lyft upprepade gånger till regeringen, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist i ett pressmeddelande från myndigheten.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb