”Attityden mot skogsbruket måste ändras”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Genrebild. Foto: Thomas Adolfsén, SKOGENbild.
SKOGENdebatt. Skogsbruket får allt sämre lönsamhet samtidigt som pålagorna ökar och äganderätten inskränks. Hur kan beslutsfattare göra så mot en näring som är så viktig för Sverige? Ändra attityd!  Det säger Karin Brunsberg, praktiker i skogsbruket sedan 50 år.
En stark äganderätt är grunden för en fungerande demokrati, företagande och marknadsekonomi. Viktigast är att äganderätten stärks och inte hotas och att skogsbruket är lönsamt.
Föryngringskostnader i södra Sverige (se ruta nedan) på bördig mark inklusive röjningar ligger på cirka 40 000 kronor hektaren (jmf Skogseko, nr3 oktober 2020 ). Uppmärksammas bör att nettointäkter kommer först vid slutavverkning efter 65-70 år.
Skogsnäringen är en basnäring i värt land och svarar för 30 procent av Sveriges nettoexport och måste värnas.
De enskilda skogsägarnas beslutsrätt över sin mark och sitt skogsbruk måste respekteras. 
Skogsbruket är viktigt för en fungerande landsbygd och ger sysselsättning men tyvärr allt för ofta ses som ett tillskott för andra näringar såsom jordbruk, turism med flera. Ändra attityd!
Statistik över prisutvecklingen för leveransvirke av timmer och massaved mellan åren 1968/69 - 2019 visar på sjunkande priser enligt uppgifter från Skogsstyrelsen. De ökade kostnaderna för återväxtåtgärder, gallring och slutavverkning gör att traditionellt skogsbruk blir en alltmer olönsam verksamhet (Skogsaktuellt 2/10 2020 ).Exempel: en intervjuad skogsbrukare säger att det är mer lönsamt att plocka och sälja blåbär på sin mark än att sköta och sälja skog!
Det har gått för långt med alla pålagor och direktiv som läggs på skogsbruket!
Skogsnäringen står för över 30 procent av Sveriges nettoexport. Myndighetsutövning har lett till rättsosäkerhet för markägare och negativa ekonomiska konsekvenser. Förtroendet har skadats allvarligt. 
Självklart naturvård men inskränkningar i pågående markanvändning ska ge full ersättning.
Ökat behov av råvaror och förädling gör att Skogsstyrelsen nu föreslår åtgärder för ökad produktion. Redan nu har landet en minskad råvarotillgång dels genom naturlig avgång och dels då 25 - 30 procent skogsmark inte brukas (SLU Riksskogstaxeringen 2020).
I den kommande skogsstrategin för landet är skogsbrukets lönsamhet grundläggande och avgörande för långsiktig uthållighet och övergång till en cirkulär ekonomi. De enskilda skogsägares vård och skötsel och beslutsrätt är överlägsen för mångfald och variation, sysselsättning och en levande landsbygd, som många politiker säger att de vill värna.
Visionen måste vara att familjeskogsbruket både ska bevaras och vara med och driva en framtida utveckling!
 
KARIN BRUNSBERG
Praktiker i skogsbruket sedan 50 år
 

FÖRYNGRINGSKOSTNADER I SÖDRA SVERIGE PER HEKTAR
Föryngringskostnader för ett hektar i bördig mark i Södra Sverige och åtgärder enligt rekommendationer av Södra. Kostnader för plantering och röjningar se även ”Skogseko ” nr 3 oktober 2020, utgiven av Skogsstyrelsen

Markberedning
Förädlade plantor 2200 barrotplantor, behandlade mot snytbagge
2200 plantor ggr 4,50 kr / planta =. 9.900 kr.
Planteringskostnad 3,00 kr/ planta ggr 2200 = 6.600 kr
Viltbehandling år 1 och 2 : pris 1,25 kr / planta och år= 5.500 kr
Vegetationsrensning ( örnbräken, hallon m .m). = ?
Röjning 1: 4. 500 kr, 2 : 6.500 kr, 3: 6.500- 7.000 kr
Totalkostnad: 39.000 -40. 000 kr./ha

Kostnader för markberedning och vegetationsrensning och omhändertagande av skadade träd är ej medtagna liksom markägarens administrationskostnader och tid med samråd med olika myndigheter och skogstjänstemän.
Tillkommer kostnad för skogsbruksplaner, (varar i 10 år)
Tillkommer vägkostnader, nu stiger betydligt genom Biometrias nya klassningar för vägar och vändplatser.
Skador på grund av vilt uppges till 20 miljarder per år för landet. Skogsbruket påverkas betydligt mer än vad som redovisas i media (planteringar, återväxt av tall ,löv särskilt ädellövträd kräver inhägnader, barkskador, medför sänkt virkesvärden i gallringsskog och äldre skog, förstörda skogsvägar, igensatta diken osv).

 

 

Annons
Annons

Opinion
Publicerad:
 • Virkesstudion #50 – Årskrönika

  Vad har hänt sen sist? Titta på avsnittet och lyssna på vad Per Hedberg och Carl Johan Moberg har att berätta om framtiden för Virkesstudion. 
 • Annons
 • ”Bra skogsbilvägar ökar konkurrenskraften”

  SKOGENdebatt. Biometria har ett uppdrag av köpare och säljare av virke att inventera skogsbilvägnätet i Götaland. Syftet är att komma åt en del av de stigande kostnader som sänker konkurrenskraften för svensk skog, skriver vd Peter Eklund i en replik.
 • Mera känslor i skogskonflikten

  Konflikter om skogen handlar allt mer om politik och kultur och mindre om tekniska frågor, visar en undersökning från Linnéuniversitetet.
 • Annons
 • Sågverk på högvarv ger höjda timmerpriser

  Stor efterfrågan på sågade trävaror gör att Södra höjer priserna på sågråvara.
 • Styr granbarkborren ditt skogsliv?

  Måste du anpassa skötseln i din skog efter barkborren? Har skogens ekonomi förändrats i grunden? Eller har de senaste åren varit undantag? Svara på månadens fråga!
 • Annons