Artskyddsutredning välkomnas

12 juni Regeringens löfte om tillsätta en utredning om nationella artskyddsregler i närtid lovordas av skogsägarrörelse och Skogsindustrierna.

Artskyddsutredning välkomnas
Knärot. Foto: Wikimedia Commons.

Utredningen ska lämna förslag på nya bestämmelser om nationell fridlysning och ett regelverk för rätten till ersättning för markägare.

I ett pressmeddelande skriver regeringen att utredningen, som ska vara klar 31 december, tillsätts mot bakgrund av dagens artskyddsregler som kan få orimliga konsekvenser för markägare.

De nya reglerna ska utformas så att förekomst av arter inte avsevärt ska försvåra markanvändning som skogsbruk, utom i vissa nödvändiga fall.

Detta är en upplåst artikel ur tidningen SKOGEN – ett smakprov! Övrigt material är låst för andra än prenumeranter. Missa inget – teckna din prenumeration här.

Att den relativt vanliga orkidén knärot i dag kan stoppa avverkningar anses inte rimligt.

− Dagens situation medför orimliga inskränkningar för markägare runt om i vårt land. Vi anser att bara de allra mest skyddsvärda arterna, och där den samlade nationella populationen kan påverkas märkbart, ska kunna hindra ändamålsenligt markutnyttjande. Den uppmärksammade knäroten är ett exempel på art som inte ska kunna utgöra ett sådant hinder mot skogsbruk när utredningen är klar, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari  beskriver det som ”glädjande att äntligen ta itu med ett orättvist system”.

– Myndigheternas ingrepp i enskildas rådighet över sin egendom måste vara förutsägbara och skäligt kompenserade, säger hon.

Kommentarerna från skogssektorn är förhoppningsfulla.

Norra Skog påpekar visserligen att vissa saker återstår att lösa. Regeringen har till exempel inte adresserat hur artskyddet ska behandla fåglar,  som tretåig hackspett.  

Men organisationen ser positivt på att utredningen ”äntligen tillsätts”.

– Det är glädjande att regeringen lyfter knärot som exempel på en art som inte ska förhindra skogsbruket i framtiden. Det har hunnit bli en hel del knärotsförbud för våra medlemmar och sådan tillämpning av artskyddsbestämmelserna är inte ändamålsenlig, säger Norra skogs äganderättsjurist Ida Nyberg.

Skogsindustrierna anser att det är positivt att  regeringen nu gett besked om tillsättandet av en utredning om de nationella artskyddsreglerna.

De lovordar också att regeringen tydligt anger att reglerna inte ska motverka ett aktivt skogsbruk.

– Dessa ambitioner behöver nu följas upp av ett så snart igångsättande av utredningsarbetet som möjligt. Ett avvägt och samordnat regelverk är en nödvändig förutsättning för hela den svenska skogsnäringen, säger Linda Eriksson, ansvarig för nationella skogsfrågor vid Skogsindustrierna. 

Sverige ska ha höga ambitioner för naturvård och artskydd men kostnaderna för dessa gemensamma intressen kan inte enbart bäras av den enskilda skogsägaren, fortsätter de.

Och det är mycket angeläget att vanliga arter med gynnsam bevarandestatus inte inskränker skogsbruket mer än vad som är nödvändigt, poängterar Skogsindustrierna.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb