Almedalen: Alla skogsarter ska bevaras

6 juli 2011 Alla ska med! Även vitryggen. På Almedalsveckan arrangerade Skogsindustrierna ett seminarium där man deklarerade att alla arter i det svenska skogslandskapet ska bevaras. Föreningen Skogens Sandra Thunander rapporterar från Almedalen.

Mårten Larsson, skogsdirektör, Skogsindustrierna gav en presentation av rapporten ”Levande skogar” som lanserades under Skogsnäringsveckan av Skogsindustrierna.

Rapporten tar upp arbetet med att bevara biologisk mångfald och de mål som är kopplade till mångfalden. Rapporten visar att de politiska målen till största delen har uppnåtts. Till exempel har målet för frivilligt avsatt skog nåtts med råge medan arealen äldre lövrik skog kan förbättras.

Skogsindustrierna har också antagit egna mål inom ramen för FSC och PEFC där bland annat målet skydd av nyckelbiotoper uppnåtts medan det aktiva arbetet med rödlistade arter
har ett förbättringsbehov. Det krävs en kombination av att jobba i ”tiden och rummet”. Hänsyn idag ger höjda naturvärden i framtiden. Skogsindustrierna har som mål att skogen ska brukas så att alla arter i det svenska skogslandskapet kan fortleva.

Johan Bodegård, ArtDatabanken gav en inblick från arternas perspektiv som följd av skogsbruk och gav en prognos på antalet arter på rödlistan (arter som riskerar att dö ut i ett 100-års perspektiv) år 2010 jämfört med år 2005.

Den visade att det inte skett en sån drastiskt försämring som många trott. Han förklarar det med att åtgärdsplaner och naturvårdsarbete har lett till en förbättring för däggdjur, fåglar och groddjur. Dessvärre är situationen sämre för fiskar och marin miljö. I det stora hela är kvalitetsmålen för att hejda förlust av biologisk mångfald inte alls nådda och det kommer bli sämre innan det kan bli bättre, säger Johan och förklarar det med Sveriges historia kring
markanvändning — det tar tid innan vi ser effekt.

Sandra Thunander

Läs rapporter från fler seminarier på Skogsinitiativets hemsida»

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Cecilia Ullman är Moelven Byggmoduls första hållbarhetschef
SkogenJobb