40 procent av virket huggs där hänsyn bör tas

26 september 2011
Tjänstemän på Skogsstyrelsen vidareutvecklar Carl Henriks Palmérs debattinlägg i nr 6-7/11. Rubriken var "Snälla Skogsstyrelsen: Ta avstånd från drevet"

Ämnet miljöhänsyn och särskilt om resultaten av Polytax, den uppföljningsmetod som Skogsstyrelsen arbetar med tas upp av Carl Henrik Palmér. Han uppmanar Skogsstyrelsen att ta avstånd från det han kallar massmediedrevet mot skogsföretagen och menar att skogsbruket lämnar avsevärt mer hänsyn på hyggena än vad lagen kräver.

Genom Polytax följer Skogsstyrelsen bland annat upp hur stor del av avverkningarna som uppnår skogsvårdslagens krav på miljöhänsyn så som det uttolkas vid uppföljningstillfället. Vi kallar det för lagkrav i taxering (LIT). Resultaten behandlas enligt regelverket för Sveriges officiella statistik. De finns tillgängliga på Skogsstyrelsens hemsida och det står vem som helst fritt att analysera och uttala sig om dem.
Volymen träd som lämnats som miljöhänsyn i samband med avverkning är i genomsnitt cirka 13 m3sk per avverkad hektar enligt preliminära analyser som gjorts inom ett regeringsuppdrag som nyligen redovisats. Det tas alltså en omfattande miljöhänsyn vid avverkningarna, men det finns också brister i hänsynen.

Våra analyser av Polytax-resultaten visar att ungefär 40 procent av den virkesvolym som fanns i det som bedömts som hänsynskrävande biotoper vid uppföljningen avverkats. Om det beror på okunskap, bristande planering, olika syn på vad som är en hänsynskrävande biotop eller på något annat kan variera. Men visst finns det saker att arbeta vidare med för att utveckla miljö- hänsynen.
Carl Henrik Palmér har rätt i att man inte kan sägas ha brutit mot lagen enbart för att man inte uppfyller LIT enligt Polytax. Det är först när man inte efterlevt ett förbud eller föreläggande i det enskilda fallet som man kan dömas för brott mot skogsvårdslagens regler om miljöhänsyn.
Däremot är inte bedömningarna i Polytax så hårda som ibland görs gällande. Till exempel kan ett objekt uppfylla LIT även om hälften av de träd Skogsstyrelsen bedömt hålla specifika miljövärden avverkas. Detta även om mer hänsyn hade rymts inom intrångsbegränsningen.

Ett viktigt arbete som Palmér nämner i sin artikel är den breda dialog med skogssektorn som Skogsstyrelsen har bjudit in till. Ett första upptaktsmöte hölls i början av juni och diskussionerna blev mycket konstruktiva. Efter sommaren genomför vi nästa möte och kommer då diskutera mer konkreta förslag på hur vi ska jobba vidare.

Från Skogsstyrelsen vill vi att det övergripande syftet med dialogen ska vara att uppnå:
•Ökad samsyn om sektorsansvaret
•Utvecklade sätt att beskriva målbilder för bra miljöhänsyn
•Väl kända lagkrav för miljöhänsyn
•Uppföljningssystem som kan utgöra grund för en fortsatt utvecklings- och lärprocess.

Vi inom Skogsstyrelsen vill naturligtvis att de uppföljningar vi gör och den information som vi går ut med ska ge en så korrekt bild av läget i skogen som möjligt. Hur vi ska bli bättre på det och hur miljöhänsynen kan utvecklas vill vi gärna fort- sätta diskutera med skogssektorn.

Ulrika Wahlström och Johan Wester
Enhetschefer vid Skogsstyrelsen

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Andreas Jansson har börjat på Meraskog
SkogenJobb