skogsskydd

Nya naturreservat i Dalarna

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Det nya naturreservatet Knittarna. Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län
Dalarna har fått tre nya naturreservat i Älvdalens kommun. De består till stor del av äldre brandpräglad tallskog och täcker totalt 1 500 hektar skogsmark.
Publicerad:

”Undanta värdekärnor från skogsbruk”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Skyddad tallurskog i Jämtland. Foto: Bosse Backsström, SKOGEN-bild.
DEBATT Skogsstyrelsens beslut om inventeringsstopp av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige måste hävas. Dessutom bör samtliga oskyddade värdekärnor, där även nyckelbiotoper ingår, undantas från skogsbruk, skriver sju forskare på DN Debatt.
Publicerad:

”Tyst och artfattigt eller liv och fågelsång?”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
DEBATT. Dag Lindgren uttrycker i sin insändare i Västerbottens-Kuriren en oro över att lavskrikan är ett hot mot skogsbruket i norr. Det är en oro som jag har svårt att förstå. Lavskrikan är i ett extremt underläge gentemot det skogsbruk som i dag bedrivs, hävdar insändarskribenten Christer Johansson.
Publicerad:

Vanligast skydda äldre naturskog

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
naturskog
En stor del av naturskogen i Vällingsjö avsattes som reservat på 1990-talet. Foto: Wikimedia Commons.
2015 tecknades fler naturvårdsavtal men något färre biotopskydd för värdefulla skogsområden jämfört med 2014. Mest skyddades äldre, så kallad naturskogsartad, skog.
Publicerad: