Wretlind, Joel

Bild för admin Written by admin On the
(1888–1965) jägmästare och revirförvaltare i Domänverkets Malå revir 1927–1951. Wretlind förespråkade och visade i försök och praktisk skogsskötsel att de överåriga skogarna, liksom de hårt blädade i norra Norrlands inland behövde föryngras genom kalhuggning. Han insåg att det ojämna plantuppslaget, de alltför stamrika föryngringarna och den kraftiga råhumusbildningen i liderna kunde motverkas genom att komplettera kalhuggningen med hyggesrensning på torra marker och hyggesbränning på mindre torra marker. Han kallas ibland ”hyggesbränningens fader”.
Källa: Skogsencyklopedin, utgiven av Sveriges Skogsvårdsförbund (numera Föreningen Skogen), Stockholm år 2000. Redaktör: Michael Håkansson. På webbplatsen kan tillägg/korrigeringar förekomma.