utströmningsområde

Bild för admin Written by admin On the
område i låglänta terrängavsnitt och i sluttningars nedre delar där vatten flödar ut ur grundvattenzonen genom att grundvattenytan ligger i sådana områden över, i eller strax under markytan. Vattendragen blir därmed under våra klimatförhållanden en del av utströmningsområdet. Påfyllnad av grundvattnet sker i inströmningsområdet som regn och snösmältning. Via nedsjunkning till grundvattnet (och ytavrinning) når vattnet ut till vattendragen i utströmningsområdena. Nederbörd i utströmningsområdet sjunker inte ned till grundvattnet, utan når vattendragen direkt genom mättad ytavrinning eller i form av det ytligaste grundvattnet. Vatten som färdats från inströmningsområde till utströmningsområde får en annan kemisk sammansättning än vatten som faller direkt i utströmningsområdet genom att det gradvis blivit allt mindre surt och halten lösta ämnen ökat. Se avrinningsbildning, grundvatten. Jfr inströmningsområde.