torv

Bild för admin Written by admin On the
organogen jordart, framför allt bildad av växtrester på den plats där växterna en gång levt. Nedbrytningen av växtmaterialet har främst skett under lufttillträde, dvs. i en aerob miljö, men är ändå ofullständig p.g.a. dålig lufttillgång. En konventionell gräns för torv mot jordarten mår sätts i regel vid mäktighet större än 30 cm (jfr humifieringsgrad, mår). Torv bildas genom igenväxning av öppet vatten och genom försumpning av förut torr mark. Bildningen sker när stillastående vatten blir allt syrefattigare p.g.a. nedbrytning av organiskt material samtidigt som förnaproduktionen är större än nedbrytningen. Torv består av organiskt material, vatten och luft. Den är vanligen mättad med vatten upp till ytan större delen av året. Torv är i regel fattig på fosfor och kalium.
Torvjordar med större produktionsförmåga än 1 m3sk/ha och år räknas som skogsmark. Är produktionen mindre räknas den som myr och impediment. Genom gödsling och dikning kan dessa marker göras produktiva. Beteckningen torv används ibland, särskilt tidigare, för jordmånstypen sumpjordmån. Torv är ett biobränsle men räknas inte alltid dit eftersom det är ett slags fossil, men ett mycket ungt sådant. Torv är ett förstadium under den fossilisering då stenkol bildas. Jfr jordarter, organogena jordarter. Se även kärrtorv, mossetorv, bränntorv, torvmark.
Källa: Skogsencyklopedin, utgiven av Sveriges Skogsvårdsförbund (numera Föreningen Skogen), Stockholm år 2000. Redaktör: Michael Håkansson. På webbplatsen kan tillägg/korrigeringar förekomma.