monokultur

Bild för admin Written by admin On the
(1) system för odling varvid ett enda växtslag används. Vete, bomull, kaffe, ris, potatis och kakao är sådana grödor som odlas i monokultur.
- (2) inom skogsbruk odling av ett enda trädslag på en föryngringsyta, vilket är dominerande i skogskulturer. Detta resulterar dock sällan i trädslagsrena bestånd. Ibland finns plantor och rötter som blir träd i det gamla beståndet. Det sker i regel en spontan insådd från träd i närheten, t.ex. björk,asp och frön från angränsande bestånd, dessutom förekommer alltid en viss fält- eller bottenvegetation. Ibland görs hjälpplantering med ett annat trädslag än den ursprungliga odlingen. Olika delar av en föryngringsyta planteras ibland med olika trädslag. Ibland vidtas åtgärder för att underlätta självföryngring i en plantering.
I svensk skogsdebatt används begreppet ofta för ensartade bestånd av tall, contortatall och gran även om det förekommer ett andra trädslag i beståndet. Man brukar då avse att beståndet inte är naturligt blandat eller varierat i sin artsammansättning och ålderssammansättning och att likartade bestånd sträcker sig över en stor areal. Den skogsodling som kommer närmast äkta monokultur i Sverige är täta granplanteringar på nedlagd åkermark. Energiskogsodling kan också räknas hit, men betraktas definitionsmässigt vanligen inte som skog. Svenskt skogsbruk bygger sina traditionella skötselteorier och produktionsmodeller på monokulturer av olika trädslag. Internationellt odlas många trädslag, bl.a. eukalyptus och teak, i monokulturer.
Källa: Skogsencyklopedin, utgiven av Sveriges Skogsvårdsförbund (numera Föreningen Skogen), Stockholm år 2000. Redaktör: Michael Håkansson. På webbplatsen kan tillägg/korrigeringar förekomma.