herbicid

Bild för admin Written by admin On the
samlingsnamn på kemiska preparat som även i låg koncentration förmår hämma livsviktiga fysiologiska funktioner hos högre växter och därför kan användas för växtbekämpning. I skogsbruket har glyfosat, 2,4‑D (”hormoslyr”) och MCPA använts eftersom de är bladverkande herbicider och har god effekt vid lövbekämpning. Andra preparat är huvudsakligen avsedda för gräsbekämpning. Selektiva herbicider har effekt endast mot vissa arter medan andra skonas. Icke selektiva herbicider har effekt mot nästan all vegetation. Herbicider tillförs mestadels genom besprutning.
Herbicider som verkar genom att påverka växternas rötter kallas jordverkande herbicider. Sådana används inom jordbruket för ogräsbekämpning. Trädplantor är däremot känsliga för jordverkande herbicider, och alla lövträd utom ask, bok och ek fordrar svagare preparat som innehåller det aktiva ämnet glyfosat. Exempel på vanliga preparat är Gardoprim, Roundup och Kerb.
Tidigare användes fenoxisyror (varav ett preparat kallades hormoslyr) i stor utsträckning i skogsbruket. I samband med beskogning av åker är det tillåtet att använda herbicider, eftersom marken klassas som åkermark till dess föryngringen är säkerställd. Jfr auxin, biocid, fungicid, kemisk bekämpning.
Källa: Skogsencyklopedin, utgiven av Sveriges Skogsvårdsförbund (numera Föreningen Skogen), Stockholm år 2000. Redaktör: Michael Håkansson. På webbplatsen kan tillägg/korrigeringar förekomma.