eolisk avlagring, vindavlagring, vindsediment

Bild för admin Written by admin On the
avlagring av geologiskt material som vinden transporterat, ofta från torra vegetationsfattiga markytor där den satt sand- och siltpartiklar i rörelse. Vanligen är det fråga om s.k. flygsand – en mycket väl sorterad jordart som består av mellansand och finsand (grovmo). Flygsanden, som framför allt förekommer i öknar och kustnära områden, bildar i regel s.k. dyner där den samlas. Finare partiklar kan föras långa sträckor med turbulenta vindar och avlagras som finkorniga vindsediment, s.k. lössavlagringar. Se lössjord, löss.
Källa: Skogsencyklopedin, utgiven av Sveriges Skogsvårdsförbund (numera Föreningen Skogen), Stockholm år 2000. Redaktör: Michael Håkansson. På webbplatsen kan tillägg/korrigeringar förekomma.