douglasgran

Bild för admin Written by admin On the
(Pseudotsuga menziesii) en art i barrträdsfamiljen tallväxter. Trädet är smalkronigt som ungt, och som äldre bredkronigt. Trädet kan bli mycket högt, rekordet är 125 meter på Vancouver Island. Barken är till en början slät men blir så småningom djupt fårad. Barren är 2–2,5 cm långa, flata, ibland gulgröna, ibland blågrå samt mjuka och sött doftande. De sitter mer eller mindre platt ut på skottens båda sidor och påminner om ekorrsvansar. Han- och honblommorna sitter på samma träd. Kottarna blir c:a 10 cm långa och har de treflikade täckfjällen utstickande mellan fröfjällen. Kottarna är mjuka och hängande.
Arten, som härstammar från sydvästra USA, är ett av Amerikas värdefullaste och vanligaste träd, med mycket mångsidig användning. Tre varieteter finns varav två är aktuella i svenskt skogsbruk: ”Grön douglas” (var. viridis), vilken kräver maritimt klimat samt ”grå douglas” (var. glauca), vilken är något mer vinterhärdig och lämpad för kontinentalt klimat. Båda har hög motståndskraft mot rotröta, utom i ungdomen. Douglasgranen markförsurar mindre än tall och gran.
Ursprung: Västra Nordamerika.
Lämplig ståndort: Grå douglas klarar sig upp till norra Jämtland, men där med begränsad tillväxt. Grön douglas södra och sydvästra Sverige. Arten har relativt små krav på marken. Varm och frisk till fuktig väldränerad mark, gärna sandig lera eller mo. Klarar även lite torrare mark.
Skador: Viltbetas hårt. Svampangrepp av barrangriparna Rhabdocline pseudotsugae och Phaeocryptus gaeumannii sätter ned tillväxten. Snytbaggeangrepp som på inhemska barrträd.
Kvalitet: Relativt kvistigt virke.
Produktion: 8–18 m3sk/ha och år (60–80 år). Lika eller något högre volymproduktion än inhemsk gran. På sämre marker växer den bättre än gran. Arten växer långsamt i ungdomen och har en uthållig tillväxt vilket ger omloppstider på 80 år och högre.
Skötsel: Planteras företrädesvis, gärna under skärm eller amträd p.g.a. risk för skada av frost, torka och frosttorka. Douglasgran tål stamkvistning mycket bra.
Virkesanvändning: Trädet lämnar det välkända träslaget Oregon pine. Det är ett hårt, hållfast och rötbeständigt virke med röd och vacker ådring. Används lämpligen till plywood, fönster och byggnadskonstruktioner med höga hållfasthetskrav. Kan också användas till kvalitetspapper.
Källa: Skogsencyklopedin, utgiven av Sveriges Skogsvårdsförbund (numera Föreningen Skogen), Stockholm år 2000. Redaktör: Michael Håkansson. På webbplatsen kan tillägg/korrigeringar förekomma.