basmättnadsgrad

Bild för admin Written by admin On the
andelen utbytbara katjoner som utgörs av baskatjoner, dvs. joner av kalcium, magnesium, natrium och kalium, i en jord. Basmättnadsgraden påverkas av halten ler och humus samt av lermineralens art. Den är viktig för pH i marken genom att en hög basmättnad ökar markens buffringsförmåga, dvs. förmågan att motstå försurning. Humusrika skogsjordarter har ofta lägre basmättnadsgrad än 20 %, i kalkrika jordar kan den vara nära 100 %. Se även markförsurning.
Källa: Skogsencyklopedin, utgiven av Sveriges Skogsvårdsförbund (numera Föreningen Skogen), Stockholm år 2000. Redaktör: Michael Håkansson. På webbplatsen kan tillägg/korrigeringar förekomma.