Frågelådan

Vad säger lagen om att spränga bort bitar av berg för att göra skogsväg?

20 januari 2019

Frågeställare
David Johnsson
onsdag, 6 februari, 2019 - 13:45

Fråga

Hej!

Vad säger lagen om att ev spränga bort bitar av berg på min egna skogs/jordbruksfastiget för att göra en skogsväg så man lättare kommer åt att avverka?

Svar

Hej David!

Innan vägen kan byggas krävs ett samråd med berörda myndigheter, exempelvis Trafikverket, Länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen. Ibland krävs också tillstånd. I det fall vägen ska anslutas eller ändras i anslutning till enskild eller allmän väg krävs tillstånd från Trafikverket och ägaren till den enskilda vägen. Om det är en längre vägsträckning som ska byggas så krävs ofta en avverkning av skogen. Om det är mer än 0,5 ha som avverkas så krävs anmälan till Skogsstyrelsen. Tillstånd från Skogsstyrelsen krävs också i det fall vägen är tänkt att beröra fjällnära skog, skyddsskog eller ädellövsskog. I normalfallet bevakar även Skogsstyrelsen att byggnationen av vägen inte väsentligt kommer att ändra naturmiljön vilket krävs enligt Miljöbalken. Länsstyrelsen ska bevaka frågor som berör Miljöbalkenen men om det sker ett samråd med Skogsstyrelsen i samband med byggnationen så övertar Skogsstyrelsen den bevakningen. Sprängning och krossning av material för vägbyggnationen är i normalfallet inte tillståndspliktigt om det sker i mindre skala, så kallad husbehovstäkt för den egna fastigheten. Länsstyrelsen kan dock kräva samråd i det fall det är en ny husbehovstäkt i orört område eller om täkten ligger i ett känsligt område (gällande geologi, flora, fauna eller landskap). Sker markavvattning (vägdiken och utloppsdiken) ska tillstånd sökas hos Länsstyrelsen, detsamma gäller anläggning av bro eller trumma i vattendrag. Berörs vägbyggnationen av fornlämningar eller andra kulturhistoriska lämningar kan även samråd med Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen vara aktuellt.

Min rekommendation är att du kontaktar Skogsstyrelsen i första hand. Skulle du behöva kontakta Trafikverket, Länsstyrelsen eller andra berörda så kommer Skogsstyrelsen att informera om det.

Med vänliga hälsningar!

Visa fler

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb