Frågelådan

Hur skulle den naturliga fördelning av trädslag vara om vi inte planterade, gallrade?

2 mars 2018

Frågeställare
Anders C
onsdag, 4 april, 2018 - 08:04

Fråga

Hej!

Jag undrar hur den naturliga fördelningen på olika trädslag skulle vara i Sverige om vi ej planterade, gallrade osv? Alternativt hur är fördelningen i icke brukade skogar?

Svar

Hej Anders!

Det är svårt att ge ett svar i form av siffror eftersom det är väldigt många faktorer som skulle påverka utfallet på varje enskild växtplats, men framför allt för att en ”icke brukad skog” aldrig är helt obrukad av människan idag. Den starkast avgörande faktorn för vilka trädarter som etablerar sig är vilka former av störningar som tenderar att inträffa i skogen. Det är när någon större händelse sker som dominerande träd dör och det skapas nya utrymmen för nya träd att växa. Sådana typiska händelser är skogsbränder, vindskador, insektsskador eller svampangrepp. Människan spelar oftast en avgörande roll för hur kraftiga dessa störningar blir på en enskild skog, även för skogar som är helt skyddade mot avverkningar. Även den obrukade skogen påverkas alltid av omgivande brukad skog och andra mänskliga beslut. Generellt gynnas skuggtåliga träd som gran och bok när störningarna är små medan ljuskrävande trädslag som tall, asp och björk gynnas när störningarna är kraftigare. Olika marktyper är olika känsliga för olika händelser.

En annan avgörande faktor för vilka träd som lyckas etablera sig är betestrycket från framför allt klövviltet. Är betestrycket högt så får aptitliga trädarter som asp, sälg, rönn och ek väldigt svårt att överleva, och betestrycket är som bekant även det idag väldigt mycket styrt av människans beslut.

Sen är det naturligtvis så att de allra kraftigaste ”störningarna” orsakas av kalavverkningar, planteringar och gallringar. Dessa utformas i de flesta fall för att gynna trädarterna gran och tall och om dessa åtgärder minskar så leder det oftast till att övriga trädslag ökar sin andel. Mer precist än så går nog frågan inte att besvara på en generell nivå.

Bästa sättet att praktiskt få svar på din fråga är att avsätta en yta på minst 30x30m för ”fri utveckling” i en aktuell skog. Med tiden utvecklar skogen den strukturella jämnvikt och trädslagsfördelning som den platsens unika förutsättningar leder till just där och då.

Visa fler

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb