Frågelådan

Hur fungerar biobränsle och vilka blir effekterna?

3 december 2015

Frågeställare
gunes
onsdag, 20 januari, 2016 - 08:47

Besvarades av
Daniel

Fråga

Hej!

Beskriv Hur fungerar biobränsle? Vilka är effekterna på miljö natur, hälsa och samhälle? Hur minskas effekterna? Fördelar och nackdelar med energikällan? Vad kan vi göra för att energikällan ska bli mer hållbar ?

Svar

Hej Gunes!

Det var många frågor på en gång. Jag tar dem i ordning.

Hur fungerar biobränsle?
Huvuddelen av det biobränsle som används i Sverige och i värden används för att generera värme som t ex kan användas för att koka pappersmassa, torka plankor och brädor på sågverket, eller för att värma varmvatten och hus via fjärrvärmenätet. Ofta gör man också elektricitet genom att utnyttja trycket i rökgaserna då man eldar biobränsle. Men det går också att göra drivmedel (gas och flytande) som kan ersätta bensin i bilar.

Vilka är effekterna på miljö natur, hälsa och samhälle? Hur minskas effekterna?
Alla energislag påverkar miljön på ett eller annat sätt. Det är viktigt att komma ihåg när detta diskuteras. Bioenergi i Sverige kommer i först hand från våra skogar där restprodukter i skogsindustrin kan användas för att generera energi. När detta inte räcker till kan också trädbiomassxa som inte levereras till skogsindustrin användas. För vår del har det främst rört sig om grenar, och toppar som tidigare lämnades vid avverkningar – men också klenare träd och stubbar har tagits ut. En effekt av detta är att det blir mindre avverkningsrester kvar ute i våra skogar där kanske framförallt stubbar kan vara viktiga för den biologiska mångfalden i skogen som redan påverkats av brist på grov död ved. Därför måste en del av stubbarna lämnas kvar. Grenar och toppar är näringsrika. Därför kan ett uttag påverka den framtida skogsproduktionen. Här kan man kompensera genom att tillföra näring efter uttag. En näringskälla här är vedaskan som blir kvar efter förbränning. Den saknar emellertid ett viktigt näringsämne för skogsproduktionen vilket är kväve. Vid avverkningar används avverkningsrester för att köra på med de tunga skogsmaskinerna för att minska spårbildning och körskador i skogen. Detta kan man inte göra då skogsbränsle skördas. Här krävs det att man planerar så att man väljer de mest farbara delarna för skogsmaskinerna och att man risar där det är mest känsligt. Man kan också passa på att skörda då marken är frusen.

Fördelar och nackdelar med energikällan?
En stor fördel med energikällan är att den kan lagras och användas vid behov. Om vi t ex skulle bygga upp vårt energibehov på vindkraft och vattenkraft så är vi beroende av att det finns vatten i våra vattenmagasin och inte minst att det blåser. Idag utgör kärnkraften en bra backup för situationer där det inte blåser och vattenmagasinen är tomma. Men den dagen kärnkraften inte finns med så utgör bioenergin en trygghet i energiförsörjningen. En annan fördel är att Sverige pga sina skogar har goda förutsättningar att trygga en stor del av sin energiförsörjning med bioenergi. Men biomassan som ska generera denna energi är utspridd över hela landet och det kostar en hel del att samla ihop den och få den till våra kraftvärmeverk som ligger närmre befolkningscentra.

Vad kan vi göra för att energikällan ska bli mer hållbar ?
Genom att inte överutnyttja den och att följa de hållbarhetskriterier som löpande tas fram. Det omfattar hänsyn till den biologiska mångfalden som bland anana behöver död ved i skogslandskapet. Vi kan också behöva näringskompensation för att undvika skogsproduktionsminskningar och försurning av skogsmark och vatten. Vi måste också planera avverkningarna på sådant sätt att markskador minimeras – dels för att markskador ser illa ut – men främst för att undvika negativa effekter på omgivande vattendrag.

Med förhoppningen att detta gav lite inblick i bioenergins värld

Visa fler

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb