Frågelådan

Får skogsägare lov att plantera igen en åker med gran intill tomtgräns?

21 maj 2017

Frågeställare
Pauline
tisdag, 5 september, 2017 - 12:51

Fråga

Hej!

Får skogsägare lov att plantera igen åker med gran intill tomtgräns? Är det tillåtet att plantera där fridlysta växter växer? Kan granplantering intill grävd brunn påverka kvalitén på vårt dricksvatten och vattentillflödet?

Tack på förhand

Svar

Hej!

 1. Får skogsägare lov att plantera igen åker med gran intill tomtgräns?
  Enligt 7 kap. 22 § Skogsstyrelsens föreskrifter till skogsvårdslagen ska vid skogsplantering på nedlagd jordbruksmark en skyddszon utmed sjöar, vattendrag, kulturmiljöer och öppen jordbruksmark samt bebyggelse lämnas oplanterad eller planteras med lövträd. Hur bred skyddszonen ska vara anges inte. Ca 10-15 meter är enligt Skogsstyrelsen en rimlig tolkning, men det behövs domstolsutslag i enskilda ärenden för att säkert få reda på vilken bredd på en skyddszon som kan krävas.
   
 2. Är det tillåtet att plantera där fridlysta växter växer?
  Regler om fridlysning av växter finns i 7-9 §§ artskyddsförordningen. Det finns inget generellt förbud mot att plantera på växtplatser med fridlysta växter. När det gäller de arter som omfattas av 7 § artskyddsförordningen har Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket utfärdat gemensamma riktlinjer för handläggning av artskyddsärenden i skogsbruket och där anges följande: ”Åtgärden eller verksamheten är förbjuden endast om den innebär en negativ effekt på förutsättningarna att bibehålla eller återställa den gynnsamma bevarandestatusen för arten. Detta eftersom syftet är skogsbruk.” Längre ner i riktlinjerna anges att även EU-kommissionens vägledning stödjer uppfattningen att en oavsiktlig förlust av enstaka individer kan accepteras inom de areella näringarna, så länge det inte leder till en minskning av den (den lokala) populationen. Naturvårdsverket har gett ut en vägledning för artskyddsförordningen och på sid 28-29 beskrivs hur man anser att reglerna i 7, 8 och 9 §§ bör tolkas.  Se länk längre ner på sidan.
   
 3. Kan granplantering intill grävd brunn påverka kvalitén på vårt dricksvatten och vattentillflödet?
  Denna fråga är svår att ge ett klart svar på efter den beror på en rad faktorer som avstånd mellan åker och brunn, jordart, hur grovt eller fint material som marken består av (textur), lutning till eller från brunnen, om brunnen utgör ett källflöde från åkermarken mm. Rent generellt bör man även komma ihåg att även en åker, om den brukas med t ex plöjning, gödsling och besprutning riskera negativ påverkan på vattenkvalitén i brunnen. En igenplantering i det fallet skulle troligen minska risken för läckage av näring och bekämpningsrester till vattnet. Om det du kallar åker utgörs av naturbetesmark eller inte brukats så intensivt blir troligen inte skillnaden så stor, men naturligtvis kan en tät granplantering ge påverkan, även om jag misstänker att processen blir långsam och effekterna beroende på de faktorer som jag inledningsvis nämnde.

  Odling av gran skulle kunna minska vattentillgången genom trädens vattenupptag. Körskador som skulle kunna uppkomma i samband med avverkning kan också påverka vattentillgången i brunnen.  Användning av kemiskt behandlade plantor skulle teoretiskt kunna påverka vattenkvalitén, men troligen riskeras den största inverkan på vattenkvalitén vid en framtida kommande avverkning. Detta läckage torde dock vara betydligt lägre än det läckage som kan erhållas från en åker som brukas.

Skogsstyrelsen

Länkar

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-0160-5.pdf?pid=2587

Visa fler

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb