Frågelådan

Är det inte uppbart att man förstör stora naturvärden när man tar ner gamla träd?

14 februari 2018

Frågeställare
Jens i Flen
onsdag, 11 april, 2018 - 12:55

Fråga

Hej!

Är det inte uppenbart att man förstör stora naturvärden när man tar ner flera hundra år gamla träd och ersätter dom med granplantor?

Svar

Hej Jens!
 

Numera avverkas sällan eller aldrig flera hundra år gamla träd och ersätts med granplantor.

Åldern på ett träd är ibland svår att avgöra. En liten gran som är en meter hög och som står under andra träd kan vara över hundra år. Det är nog inte den typen av träd som frågeställaren menar utan större träd och kanske ett område med mycket gammal skog.

Långt tillbaka i tiden då jordbruket introducerades för ca 6000 år sedan och senare brändes och avverkades stora arealer skog i framför allt södra Sverige och utmed norra Sveriges kustland.

För att få bra bete tände man helt enkelt eld på skogen med jämna mellanrum, det kunde i vissa fall vara flera gånger under en hundraårsperiod. Detta gjorde att till slut blev stora områden helt skoglösa och det uppstod till slut  brist på ved, kolved, virke till stängsel och att bygga med. Då vi byggde skepp av trä och senare under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet avverkade flerhundraåriga skogar och träd för mer industriell användning gick det åt enorma mängder skog. I norra Sveriges inland fortgick avverkningarna av gamla skogar till in i slutet av 1900 talet. Under dessa årtusenden både gynnades och missgynnades naturvärden. Arter utrotades och mängder med arter vandrade in och gynnades av människans aktiviteter i naturen.

För att inte skövling och utarmning av skogen skulle sluta med katastrofal brist på skog och träråvara instiftades en lag 1903 som tvingade markägaren att plantera ny skog efter avverkning.

Denna lag har vi kvar. Om vi inte haft ett system med privat ägande, en industri som vill ha råvara och en statsmakt som stifta lagar om att plantera nya träd hade vi med säkerhet haft mycket lite skog i Sverige i dag.

Det kunde sett ut som det gör i Irland eller Skottland  eller i många afrikanska länder där det i stort sett är eller har blivit skoglöst.

Mängden gammal skog ökar i dag stadigt i hela Sverige. Ökningen i norra Sverige började i mitten av 1990-talets mitt.

Med gammal skog menas skog som är äldre än 120 år i södra Sverige och över 140 år i norra Sverige.

I södra Sverige, ungefär söder om en linje från Karlstad till Gävle,  har mängden gammal skog ökat sedan början av 1900-talet.

I den södra delen av landet är det i dag drygt tre gånger mer gammal skog än var det var för hundra år sedan. I vissa län eller delar av län är det åtskilligt fler gånger mer gammal skog än var det var för hundra år sedan.

Denna utveckling kommer att fortsätta. Det gör också att träd som är flera hundra år gamla kommer att bli alltfler såtillvida att de inte dör av insekter, bränder eller stormar.

Under senaste 150 åren har vi byggt upp en levnadsstandard och ekonomisk rikedom som är långt mycket bättre än vad den va och har nu råd att avsätta skog för annat än traditionell skogsproduktion.

Av Sveriges totala areal skog är drygt en tredjedel av arealen skogsmark sådan att där  inte bedrivs produktionsskogsbruk. En så stor del som ca 20% är lågproduktiv skogsmark där skogen lämnas orörd. Skogsägarna avsätter frivilligt i dag på olika sätt över 10% av sin skogsareal för olika hänsyn än produktion av biobaserade träråvaror. Några procent av skogsmarken är inköpta av svenska staten och kommuner och är skyddade på annat sätt.

Det skogsbruk Sverige har i dag har på mycket kort tid, mindre än 50 år, intensifierat arbetet med att gynna olika  arter och mångfalden i skogen. Det återstår mycket arbete för att öka naturvärdena och andra värden och samtidigt avverka skog och plantera ny skog som gör vårt liv på den här planeten långsiktigt hållbar. Det har blivit så att om inte vi avverkar och planterar ny skog så måste det ske på annan plats på jorden. Det är inte säkert att det är bättre ur naturvärdessynpunkt att avverkning sker på annan plats än att vi gör det. Den frågan måste man ställa sig om vi minskar på avverkningen i Sverige. Vi har i dag en situation som gör att vi alla måste hjälpas åt att stoppa klimatförändringarna och där spelar skogsbruket en viktig roll.

Mvh

Harald Säll

Visa fler

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb