Föreningen Skogens stadgar

Föreningen Skogens (f.d. Sveriges Skogsvårdsförbund) stadgar antagna vid årsmötet den 11 mars 1997. § 7-8 antogs vid årsmötet den 10 mars 2003.

§ 1 Utgångspunkten
Att odla, vårda, bruka och skydda skog är av vital betydelse för ett ekologiskt bärkraftigt samhälle och för att tillgodose en ökande befolknings behov av förnödenheter och livskvalitet.

Detta utgör utgångspunkten för verksamheten i Föreningen Skogen-forum för skogen som framtidsresurs. I följande paragrafer används den förkortade formen Föreningen Skogen

§ 2 Ändamål och inriktning
Föreningen Skogen är en ideell, obunden medlemsorganisation som verkar för ett aktivt och ansvarsfullt brukande och nyttjande av skogen, både som producent av råvaror och andra nyttigheter och för säkerställande av dess ekologiska funktioner och övriga värden. Föreningen Skogen:

* verkar som opinionsbildare för att säkerställa skogarnas långsiktiga produktions- och naturvärden
* förmedlar kunskaper och tankar om skogens värden och om brukande och nyttjande av skog och skogsmark
* är ett forum för debatt, dialog och lärande genom att bl a initiera möten mellan skogsnäringen och samhället i övrigt
* främjar internationella kunskaps- och erfarenhetsutbyten i skogliga frågor

§ 3 Medlemmar
Enskilda personer kan bli medlemmar i Föreningen Skogen. Medlemmarna skall finnas förtecknade. Medlemskap erhålles från den stund medlemsavgiften betalats in till föreningen. Medlemskapet upphör om inte förnyad avgift erlagts inom 30 dagar från den dag avgiften förfallit till betalning.

§ 4 Inkomstkällor
Föreningen Skogens verksamhet finansieras genom
* Medlemsavgifter
* Deltagaravgifter för konferenser, resor och övriga arrangemang
* Prenumerations-, annons- och försäljningsintäkter
* Uppdragsintäkter. Föreningen Skogen genomför utredningsuppdrag och projekt vars syfte och innehåll överensstämmer med föreningens ändamål
* Gåvor och donationer. Föreningen Skogen accepterar bidrag från juridiska personer och privatpersoner under förutsättning att inga krav är kopplade till bidraget som kan påverka föreningens integritet
* Intäkter från kapitalförvaltning

§ 5 Årsmöte
Föreningen Skogens medlemmar sammanträder årligen före den 1 juni till årsmöte på dag och plats, som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall kungöras i Tidskriften SKOGEN minst tre veckor före mötet. På årsmöte skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
2. Prövning om mötet är stadgeenligt utlyst.
3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
4. Upprättandet av röstlängd för årsmötet.
5. Styrelsens och revisorernas berättelser jämte fråga om ansvarsfrihet för styrelsen rörande förvaltningen under det år berättelsen avser.
6. Arvoden till styrelse och revisorer.
7. Val av styrelse och suppleanter; a) antal ledamöter i styrelsen, b) val av ordförande (i förekommande fall), c) övriga ledamöter och suppleanter.
8. Val av två revisorer och två suppleanter för granskning av det löpande årets förvaltning och räkenskaper.
9. Val av ledamöter till valberedning.
10. Fastställande av medlemsavgift.
11. Av styrelsen eller medlem väckta frågor och förslag.

Av medlemmar väckta frågor och förslag, som skall föredras å årsmötet, skall vara insända till styrelsen senast två månader före mötet. Frågor som inte varit upptagna på föredragningslistan får behandlas efter särskilt beslut av årsmötet med minst två tredjedels majoritet av hela antalet närvarande röstberättigade medlemmar. Frågan kan inte avgöras förrän styrelsen yttrat sig. Vid årsmöte avgöres alla frågor med enkel röstövervikt och genom öppen omröstning, om icke votering med slutna sedlar begäres.

I händelse av lika röstetal vid öppen omröstning äger ordföranden utslagsröst utom ifråga om val. Vid sluten omröstning och i frågor om val fäller i dylikt fall lotten utslaget.

Röstning med fullmakter är icke tillåten.

§ 6 Valberedning
Inom föreningen skall finnas en valberedning om högst fem personer, som utses av årsmöte.

§ 7 Styrelse
Förbundets angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av ordförande samt därtill ett antal av minst 6 dock högst 10 ledamöter. Härutöver är föreningens VD ledamot av styrelsen. Styrelsen utser inom sig minst en vice ordförande. Ledamöterna skall i möjligaste mån representera skilda delar av landet, skilda grupper inom medlemskåren och olika kompetenser inom Föreningen Skogens intresseområde och verksamhetsinriktning.

Ordförande och övriga valda ledamöter utses vid årsmötet för en tid av två år med iakttagande av att mandaten för minst två ledamöter löper ut varje år. Avgående ledamöter kan omväljas. Erforderliga kompletteringsval under löpande mandatperiod skall avse endast återstående tid till periodens slut.

Styrelsen äger rätt att överlåta beslutanderätt till av styrelsen utsedda utskott eller kommittéer i den utsträckning som framgår av styrelsen utfärdad instruktion till respektive utskott eller kommitté.

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 8 Arbetsformer
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Sådan kallelse skall vara ledamöterna tillhanda minst 10 dagar i förväg. Styrelsen är beslutsmässig, då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Alla ärenden avgörs med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening, som ordföranden vid sammanträdet biträder.

Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott bestående av ordförande samt minst tre ledamöter.

Styrelsen kan om så erfordras besluta att förlägga lämpliga delar av föreningens verksamhet i ett servicebolag.

Föreningens verksamhet leds av VD som också är ansvarig chef för föreningens personal. VD svarar inför styrelsen.

§ 9 Extra möte
Styrelsen äger sammankalla föreningens medlemmar till extra möte, när så erfordras. Vid extra möte må till behandling ej upptas annat ärende än de i kallelsen till mötet angivna. I övrigt gäller i tillämpliga delar, vad som i paragraf 5 stadgas om årsmöte.

§ 10 Räkenskaper
Föreningen Skogens räkenskaper avslutas per kalenderår. Före den 15 februari skall de avslutade räkenskaperna för det föregående året överlämnas för granskning till revisorerna, som före den 1 mars skall avge berättelse med uttalande i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 11 Utmärkelsetecken
Styrelsen äger utdela Föreningen Skogens förtjänstmedalj i guld eller silver till personer vilka gjort synnerligen värdefulla insatser för skog och skogsbruk i enlighet med Föreningen Skogens ändamål och inriktning. Styrelsen har i uppdrag att dela ut Greve Carl Bernadottes skogspris till person som gjort det svenska skogsbruket utomordentliga tjänster. Styrelsen äger också årligen normalt utdela högst fem Guldkvistar till personer som på det nationella planet gjort värdefulla insatser för skog och skogsbruk i enlighet med Föreningen Skogens ändamål och inriktning. Styrelsen äger också utdela valfritt antal silverkvistar till personer som på ett lokalt plan gjort värdefulla insatser för skog och skogsbruk i enlighet med Föreningen Skogens ändamål och inriktning. Styrelsen kan också instifta och dela ut andra belöningar till personer som gjort värdefulla insatser för skog och skogsbruk i enlighet med Föreningen Skogens ändamål och inriktning.

§ 12 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar och om upplösning av Föreningen Skogen fordras samstämmigt beslut vid två på varandra följande möten, varav minst ett skall vara årsmöte. Upplöses föreningen skall dess erhållna tillgångar, enligt beslut av mötet där frågan om upplösning avgöres, användas vid något med ändamålet för Föreningen Skogens verksamhet sammanhängande syfte.