Stadgar

Föreningen Skogens stadgar antagna vid ordinarie årsmöte 26/4 2022 och – andra läsningen – vid ordinarie årsmöte 24/5 2023.

§ 1 Firma
Föreningens firma är Föreningen Skogen.

§ 2 Säte
Föreningen har sitt säte i Stockholm.

§ 3 Utgångspunkten
Att odla, vårda, bruka och skydda skog är av vital betydelse för ett ekologiskt bärkraftigt samhälle och för att tillgodose en ökande befolknings behov av förnödenheter och livskvalitet.

Detta utgör utgångspunkten för verksamheten i Föreningen Skogen.

§ 4 Ändamål och inriktning
Föreningen Skogen är en ideell, obunden medlemsorganisation som verkar för ett aktivt och ansvarsfullt brukande och nyttjande av skogen, både som producent av råvaror och andra nyttigheter och för säkerställande av dess ekologiska funktioner och övriga värden. Föreningen Skogen:

* verkar som opinionsbildare för att säkerställa skogarnas långsiktiga produktions- och naturvärden
* förmedlar kunskaper och tankar om skogens värden och om brukande och nyttjande av skog och skogsmark
* är ett forum för debatt, dialog och lärande genom att bl a initiera möten mellan skogssektorn och samhället i övrigt
* främjar internationella kunskaps- och erfarenhetsutbyten i skogliga frågor

§ 5 Medlemmar
Enskilda personer kan bli medlemmar i Föreningen Skogen. Medlemmarna skall finnas förtecknade i enlighet med föreningens policy för personuppgift- och datahantering. Medlemskap erhålles från den stund medlemsavgiften betalats in till föreningen. Medlemskapet upphör om inte förnyad avgift erlagts inom 30 dagar från den dag avgiften förfallit till betalning. Styrelsen äger rätt att utesluta medlem som styrelsen bedömer åsamkar föreningen skada, motverkar dess syften eller som inte godkänner föreningens policy för personuppgift- och datahantering. Medlem ska alltid ha rätt att yttra sig innan en uteslutning kan ske.

§ 6 Inkomstkällor
Föreningen Skogens verksamhet finansieras genom följande inkomstkällor.
* Medlemsavgifter.
* Deltagaravgifter för konferenser, resor och övriga arrangemang.
* Prenumerations-, annons- och försäljningsintäkter.
* Uppdragsintäkter. Föreningen Skogen genomför utredningsuppdrag och projekt vars syfte och innehåll överensstämmer med föreningens ändamål.
* Gåvor och donationer. Föreningen Skogen accepterar bidrag från juridiska personer och privatpersoner under förutsättning att inga krav är kopplade till bidraget som kan påverka föreningens integritet.
* Intäkter från kapitalförvaltning.

§ 7 Årsmöte
Föreningen Skogens medlemmar sammanträder årligen före den 1 juni till ordinarie årsmöte på dag och plats, som styrelsen bestämmer. Kallelse till ordinarie årsmötet skall kungöras i medlemstidskriften SKOGEN minst tre veckor före mötet samt i digitala media.
På årsmöte skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
2. Prövning om mötet är stadgeenligt utlyst.
3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
4. Upprättandet av röstlängd för årsmötet.
5. Styrelsens och revisorernas berättelser jämte fråga om ansvarsfrihet för styrelsen rörande förvaltningen under det år berättelsen avser.
6. Arvoden till styrelse och revisorer.
7. Val av styrelse; a) antal ledamöter i styrelsen, b) val av ordförande (i förekommande fall), c) övriga ledamöter.
8. Val av en auktoriserad revisor och en förtroenderevisor för granskning av det löpande årets förvaltning och räkenskaper. Val av suppleanter för dessa.
9. Val av ledamöter till valberedning.
10. Fastställande av medlemsavgift.
11. Av styrelsen eller medlem väckta frågor och förslag.

Av medlemmar väckta frågor och förslag, som skall föredras på ordinarie årsmötet, skall vara insända till styrelsen senast två månader före mötet. Frågor som inte varit upptagna på föredragningslistan får behandlas efter särskilt beslut av ordinarie årsmötet med minst två tredjedels majoritet av hela antalet närvarande röstberättigade medlemmar. Frågan kan inte avgöras förrän styrelsen yttrat sig. Vid årsmöte avgöres alla frågor med enkel röstövervikt och genom öppen omröstning, om icke votering med slutna sedlar begäres.

I händelse av lika röstetal vid öppen omröstning har ordföranden utslagsröst utom ifråga om val. Vid sluten omröstning och i frågor om val fäller i sådana fall lotten utslaget.

Röstning med fullmakter är icke tillåten.

§ 8 Valberedning
Inom föreningen skall finnas en valberedning om högst fem personer, som utses av ordinarie årsmöte. Valberedningen ska lämna sitt förslag senast tre veckor före årsmötet.

§ 9 Styrelse
Förbundets Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av ordförande samt därtill ett antal av minst 6 dock högst 10 ledamöter. Styrelsen utser inom sig minst en vice ordförande. Ledamöterna skall i möjligaste mån representera skilda delar av landet, skilda grupper inom medlemskåren och olika kompetenser inom Föreningen Skogens intresseområde och verksamhetsinriktning. Föreningens generalsekreterare deltar som adjungerad i styrelsen och har således yttranderätt men inte rösträtt.

Ordförande och övriga valda ledamöter utses vid ordinarie årsmötet för en tid av två år. Det eftersträvas att antalet ledamöter som sitter kvar över årsmötet inte understiger halva antalet i den tillträdande styrelsen. med iakttagande av att mandaten för minst två ledamöter löper ut varje år. Avgående ledamöter kan väljas om. Erforderliga kompletteringsval under löpande mandatperiod skall endast avse återstående tid till periodens slut.

Styrelsen får överlåta beslutanderätt till av styrelsen utsedda utskott eller kommittéer i den utsträckning som framgår av en instruktion som styrelsen ska utfärda till respektive utskott eller kommitté.

§ 10 Arbetsformer
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Sådan kallelse skall vara ledamöterna tillhanda minst tio dagar i förväg. Styrelsen är beslutsmässig, då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Alla ärenden avgörs med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening, som ordföranden vid sammanträdet biträder.

Styrelsen kan om så erfordras besluta att förlägga lämpliga delar av föreningens verksamhet i ett servicebolag.

Föreningens verksamhet leds av generalsekreteraren. Generalsekreteraren svarar inför styrelsen. Generalsekreterarens uppgifter, ansvar och befogenheter regleras i en särskild arbetsordning. Förtroenderevisorns uppgifter regleras i en särskild instruktion.

§ 11 Extra årsmöte
Styrelsen kan sammankalla föreningens medlemmar till extra årsmöte, när det erfordras. Vid extra årsmöte kan bara ärenden tas upp som varit angivna i kallelsen. Medlemmarna ska kallas i medlemstidskriften SKOGEN minst tre veckor innan extra möte. I övrigt gäller i tillämpliga delar, vad som stadgas i paragraf 7 om årsmöte.

§ 12 Räkenskaper
Föreningen Skogens räkenskaper avslutas per kalenderår. De avslutade räkenskaperna för det föregående året överlämnas för granskning till revisorerna, som senast den 31 mars skall avge berättelse med uttalande i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 13 Utmärkelsetecken
Styrelsen kan dela ut Föreningen Skogens förtjänstmedalj i guld eller silver till personer som gjort synnerligen värdefulla insatser för skog och skogsbruk i enlighet med Föreningen Skogens ändamål och inriktning. Styrelsen har i uppdrag att dela ut Greve Carl Bernadottes skogspris till person som gjort det svenska skogsbruket utomordentliga tjänster. Styrelsen kan också årligen dela ut högst fem Guldkvistar till personer som på det nationella planet gjort värdefulla insatser för skog och skogsbruk i enlighet med Föreningen Skogens ändamål och inriktning. Styrelsen kan också dela ut valfritt antal silverkvistar till personer som på ett lokalt eller regionalt plan gjort värdefulla insatser för skog och skogsbruk i enlighet med Föreningen Skogens ändamål och inriktning. Styrelsen kan vidare instifta och dela ut andra belöningar till personer som gjort värdefulla insatser för skog och skogsbruk i enlighet med Föreningen Skogens ändamål och inriktning.

§ 14 Stadgeändring och upplösning
För ändring av paragraferna 4, 7, 11 och 14 dessa stadgar fordras samstämmigt likalydande beslut vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett skall vara ordinarie årsmöte. För ändring av övriga paragrafer krävs beslut vid ett ordinarie årsmöte med två tredjedels majoritet.
För upplösning av Föreningen Skogen fordras likalydande beslut vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. Om föreningen upplöses skall dess tillgångar, enligt beslut av mötet där frågan om upplösning slutligen avgöres, användas för något syfte som hänger samman med Föreningen Skogens verksamhet.

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb