Utmärkelser delades ut och nyheter spreds på invigningen av Skogsnäringsveckan

17 april 2013 Dagen inleddes för Föreningen Skogens medlemmar med ett årsmöte som följdes av fyra parallella seminarier. Göran Persson, styrelseordförande Sveaskog, höll ett invigningstal med svaveldirektivet som en av skogsnäringens utmaningar. Därefter delade landsbygdsminister Eskil Erlandsson ut utmärkelser och berättade om ett nytt nationellt skogsprogram. Efter Marie S. Arwidson övertar Carina Håkansson posten som vd för Skogsindustrierna. Dagen avslutades med att deltagarna fick se Tree Hotel i Harads, ett internationellt känt hotell i Norrlands trädkronor.

Utmärkelser delades ut och nyheter spreds på invigningen av Skogsnäringsveckan

Åsa Godeau, verksamhetsledare, Skogen i SkolanFöreningen Skogens årsmöte inledde dagen för medlemmarna
Carina Håkansson, styrelseordförande, berättade om hur styrelsen arbetar med medlemsdemokrati, bland annat att medlemmarna kan kontakta respektive person i styrelsen inom deras specifika intresseområden.

Föreningen Skogen har numera tre verksamhetsområden varav SkogsSverige och Skogen i Skolan är de nya sedan 2011. Nationella kansliet är nu bemannat av en verksamhetsledare och en webbansvarig. Åsa Godeau, ny verksamhetsledare, presenterades sig på mötet. Du kan läsa mer om Åsa i en intervju på webbplatsen för Skogen i Skolan.

Levande skogar – ett av fyra parallella seminarier
Seminariet innehöll statistik för hur vi vistas i skogen, skogens sociala värden, verksamhetsinformation från Skogen i Skolan och Friluftsfrämjandet och tätortsnära skogsbruk.

Anders Lindholm, SLU, har forskat på hur vi använder skogen och kommit fram till att 50% besöker skog inom två kilometers avstånd och 80% av alla besök sker i  1-3% av all vår skogsmark.
Vi har gått från bärplockning till svampplockning, många motionerar men sällan i skogen där det också är flest äldre människor.
De som är i skogen avviker sällan från stigen och de allra flesta tycker bäst om anpassade parkliknande skogar. För att möta det behovet kan kommuner bilda rekreationslandskap där man har rensat bort ris, röjt och gallrat.

Sören Pettersson, Holmen Skog, menade att skogens sociala värden är gränslösa i betraktarens ögon. För 150 år sedan bodde 90% av befolkningen i närheten av skog medan 80% idag bor i tätort. På Holmen arbetar man därför med att tillgängliggöra våtmarker och man samarbetar med Skogen i Skolan för att unga ska kunna vistas i skogen och få skoglig kunskap.

Skogen i SkolanLena Åbom, regionsamordnare, Skogen i Skolan, berättade om hur man i region Dalarna-Gävleborg arbetar med lärare och elever för årskurs 7. Man har lärarutbildningar då man bland annat besöker ett rovdjurscenter och Järvzoo i Järvsö och skogsdagar för eleverna. Det finns 5000 skolor som via Skogen i Skolan kan göra en överenskommelse med skogsägare om en skolskog, som är ett avgränsat skogsområde där lektioner kan hållas. Man kan också få göra mer än vad allemansrätten säger.
– Rollerna förändras i skogen vilket många gånger har inneburit förbättrade betyg för eleverna, säger Lena Åbom. Läs mer om verksamheten på webbplatsen för Skogen i Skolan.

Göran Andersson, Friluftsfrämjandet, har en verksamhet där de flesta i barndomen säkert har hört talas om och upplevt Mulle. Man ordnar också många friluftsaktiviteter runt om i landet. Friluftsfrämjandet är en nationell organisation som också, liksom Skogen i Skolan ingår i Utenavet, ett nätverk för utomhusbaserat lärande, som anordnar de stora konferenserna Ute är inne för lärare och skollledare.

Mats Blomberg, Södra skogsägarna, berättade om hur man arbetar med tätorsnära skogsbruk när man samverkar med en förskola och tillgodoser deras behov så att de kan vistas i skogen.

Göran Persson, styrelseordförande SveaskogGöran Persson invigningstalade om hur klimatet påverkar skogsbruket
Det finns många utmaningar för skogsbruket varav till exempel utvecklingen i skogsindustrin och skogsbruket, och makroekonomin med valutan som påverkar exporten.

Klimatförändringarna påverkar skogsbruket genom bränder, blåst, torka och långa regn som gör att körskadorna blir värre. Teknikutvecklingen är en nödvändig konsekvens av detta. Pappersproduktionen minskar, pappersmaskinerna stängs och virkesmarknaden är pressad. Detta påverkar även stora delar av befolkningen eftersom 52% är export, 300.000 är skogsägare och 200.000 är anställlda inom skogsnäringen.

Eskil Erlandsson delade ut utmärkelser
Landsbygdsminister Eskil Erlandsson delade ut Greve Carl Bernadottes Skogspris ut till Carl Henrik Palmér, Knivsta, Guldkvisten tilldelades Lena Sammeli-Johansson, Hallsberg, Marie S. Arwidson, Stockholm och Ola Lindgren, Östersund. Se inlänkad artikel på webbplatsen för Föreningen Skogen.

Nationellt skogsprogram – plan för framtida hantering av skog
Eskil Erlandsson berättade om en plan för att hantera skog i framtiden, dvs ett nationellt skogsprogram för Sverige. Skogsstyrelsen får i uppdrag att göra en förstudie och planen ska innehålla skogens alla värden, dvs både socialt, ekonomiskt och för miljön samt en strategi för att öka den långsiktigt hållbara produktionen.
– Skogen är Sveriges gröna guld och målsättningen är en biobaserad ekonomi med 30% biobränsle som till största delen utgörs av förnybar skogsråvara, sa Eskil Erlandsson.

Paneldebatter om biobaserad ekonomi och avslutning med Tree Hotel
Två paneldebatten följde varav den första innehöll diskussion om strategier för en biobaserad ekonomi och vad som görs redan nu hos Södra och Holmen samt innovationer hos Formas. Den andra paneldebatten handlade om en återkoppling till seminariet Levande skogar med siffror om hur få människor det är som vistas i naturen nu jämfört med längre tillbaka i tiden. En av åtgärderna är en satsning på Skogen i Skolan, en verksamhets som funnits sedan 1970-talet. Arbetet görs av regionsamordnare och stryrgrupper i 10 regioner, en samordnare från Skogsstyrelsen och ett Nationellt kansli med en verksamhetsledare och webbredaktör med ansvar för digitala medier. Verksamheten är ett samspel mellan skogsnäringen och skolan, utomhusbaserat lärande är metodiken och allt sker på skolans villkor.
Tree Hotel ligger i skogslandskapet Harads i norra Norrland och är ett hotell med rummen belägna uppe i trädtopparna. Allt är arkitektritat och varje rum är unikt. Tree Hotel är internationellt känt och ett gott exempel på entreprenörsskap i en grön näring.

/Gunilla Häggström
Webbansvarig digitala medier
SkogsSverige
 

 

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb