Trafikverket snedvrider konkurrensen

18 november 2016 Trafikverket har nu pekat ut de vägar där den nya bärighetsklassen BK4 ska tillåtas. På dessa vägar ska 74-tons lastbilar medges. Norra Skogsägarna anser att Trafikverkets begränsade förslag innebär en snedvridning av konkurrensen mellan företag på ett oacceptabelt sätt. / Norra skogsägarn

Inledningsvis föreslår Trafikverket att fem mindre geografiska områden i landet ska öppnas för trafik för 74-tons lastbilar. Områdena är tydligt kopplade till enskilda skogsindustrier och virkesterminaler. Norra Norrbotten, Västernorrland och södra Västerbotten har helt exkluderats i förslaget.
– Trafikverkets förslag är ohållbart och väldigt långt ifrån det som diskuterats på regionala dialogträffar med näringslivet. I norra Sverige, där vi saknar tillgång till järnvägar och där våra finska grannar sedan länge kör 76-tons lastbilar, blir snedvridningen i konkurrenskraften oacceptabel säger Patrik Jonsson, marknadschef vid Norra Skogsägarna.
 
I oktober 2013 höjde Finland den högsta tillåtna bruttovikten från 60 till 76 ton efter att ha tagit del av svenska studier. Skogforsk har testat och utvärderat timmerbilar med en bruttovikt på 74 ton sedan 2009. Studierna visar att större lastvikt innebär minskade utsläpp, färre tunga fordon på vägarna och högre trafiksäkerhet.
 
– Åkerinäringen måste ges stabila förutsättningar att investera i moderna lastbilar som genererar lägre utsläpp och bättre ekonomi. Då behövs inte ytterligare försök med 74-tons lastbilar, utan ett fungerande vägnät att köra på, säger Norras industrichef Mats Boström.
 
I Finland valde man att implementera 76 ton över hela landet, men införde särskilda restriktioner där det fanns bärighetsbrister i form av till exempel vissa broar. Mats Boström efterlyser motsvarande hantering i Sverige.
 
– Fordonen är tyngre, men inte längre, än vanliga lastbilar och eftersom de är utrustade med fler hjulaxlar blir slitaget på vägen samma eller lägre än med vanliga lastbilar. Det betyder att vägnätet inte påverkas negativt. De järnvägar som finns i norra Sverige är redan överfulla, det går inte att transportera mer där. Trafikverket måste tänka om och göra rätt, avslutar Patrik Jonsson.
 
För ytterligare information kontakta:
• Patrik Jonsson, marknadschef, tfn 070-314 96 33.
• Mats Boström, industrichef, tfn 070-662 79 74
 
Norra är ett expanderande skogsföretag som ägs av 17 000 privata skogsägare med ett samlat skogsinnehav på drygt en miljon hektar skogsmark i norra Sverige. Koncernen omsätter närmare två miljarder kronor och har ungefär 350 egna anställda. Därtill sysselsätter koncernen ungefär lika många personer i skogsentreprenad och transporttjänster. Industridelen Norra Timber omfattar två sågverk, två hyvlerier samt en stolpfabrik. Tillsammans producerar dessa industrier drygt 430 000 kubikmeter trävaror. Därtill produceras cirka 60 000 svarvade furustolpar per år. Av trävaruförsäljningen exporteras 60 procent.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb