Sveriges nordligaste ekar inventeras

16 juni 2005 Gävleborgs entomologiska förening ska under sommaren undersöka vilka insekter som finns i Sveriges nordligaste ekbestånd. Inventeringen sker i samarbete med länsstyrelsen i Gävleborg, skriver Norrbotten Kuriren.

Testeboån,

,Safsa Testeboåns naturreservat i Gävle kommun utgörs av sträckan mellan Oslättsfors och E4-bron. Området karaktäriseras av ett rikt växt- och fågelliv. Testeboån, som har sina källflöden i gränsområdet mellan Hälsingland och Gästrikland, tillhör de större vattendragen i länet. Ån sträcker sig från Åmot till Gävle, totalt ca 50 km.,Nedströms Oslättsfors har ån två, delvis olika karaktärer. Den övre delen, mellan Oslättsfors och Brännsågen, karaktäriseras av ett kraftigt vindlande men till största delen lugnflytande brett vattendrag, omgivet av en mosaik av våtmarker och moränryggar. På ett flertal ställen grenar ån upp sig i två eller flera armar som omsluter ett 20-tal öar. I det nedre området, från Brännsågen till E4-bron, är ån ännu mer uppsplittrad i större och mindre fåror. Fallhöjden är här större och en säregen mosaik med forsar, lugnvatten samt stora och små öar utmärker denna sträcka.,

,Vid Testeboån finns en osedvanligt rik och varierad flora. I forsarna nedströms Brännsågen växer den praktfulla ormbunken safsa tillsammans med hampflockel. På öarna och de regelbundet översvämmade stränderna finns frodiga lövlundar med stort inslag av ädla lövträd. Ek förekommer rikligt, ask och lönn är allmänna och hassel och lind växer här och var. Lundarna domineras av liljekonvalj och vitsippa, men även mer ovanliga växter som myska, tandrot och vårärt förekommer lokalt. Fågelfaunan i det löv- och vattenrika landskapet längs ån är artrik och värdefull. Till karaktärsarterna hör bl.a. mindre hackspett, spillkråka, grönsångare, svarthätta, stjärtmes samt mindre flugsnappare. Åsträckan är även ett viktigt lek- och uppväxtområde för lax och havsöring. På senare år har även utter setts i reservatet.,,(information från Länsstyrelsen Gävleborgs hemsida)

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin ska leda Södras hållbarhetsarbete
SkogenJobb