Skogssektorns gemensamma kunskap

26 februari 2016 Det branschgemensamma projektet "Nationell samverkan inom skogsbranschen" ska definiera vilken skoglig kunskap som finns i vilken kanal hos aktörerna inom sektorn. - Vi ska bland annat hitta samverkansmöjligheter och undvika dubbelarbete när det gäller ett antal skogliga kunskapswebbar. Vi har skickat ut en enkät och sammanställt resultatet i en rapport. Den 8-9 mars kommer vi att anordna workshops utefter de behov vi har definierat. Dagarna handlar om användarvänlighet och sökmotoroptimering, säger Mats Hannerz och Camilla Ahlstedt, projektledare för satsningen.

Skogssektorns gemensamma kunskap
Gunilla Häggström, kommunikationsansvarig SkogsSverige

Initiativet till projektet Nationell samverkan mellan skogliga kunskapswebbar, togs av Bengt Ek, vd, Föreningen Skogen under 2014. Anledningen var att flera bolag och organisationer inom skogssektorn finansierade liknande verksamheter. Målgrupper för projektet är kommunikationsansvariga och webbstrateger inom större skogsbolag och organisationer inom skogssektorn. De kunskapswebbar som ingår är: SkogsSverige, Skogsforum, Kunskap Direkt, Skogsskötselserien, Säker Skog, Skötselskolan och Hållbart familjeskogsbruk, varav vissa inte är publika. När det gäller forskning och utveckling ingår Skogforsk och SLU.

– Det är ett branschgemensamt projekt bland annat för att hitta samverkansmöjligheter mellan olika kunskapswebbar inom skogssektorn. Där ingår t.ex Skogsskötselserien, Kunskap Direkt, SkogsSverige, Skogforsks kunskapsbank med flera. Vi ska hitta en gemensam grund för ökat samarbete och bättre resursutnyttjande, säger Mats Hannerz, Silvinformation, projektledare.

Syftet med projektet är att hitta synergier och samverkansmöjligheter för att undersöka vilka områden där de ingående bolagen och organisationerna kan ha ett utbyte. Projektet inleddes med en kartläggningen ”Som man ropar i skogen” där 571 personer inom skogssektorn fick en enkät med frågor om hur man tar del av kunskapswebbarna som ingår i projektet. 176 personer besvarade enkäten och resultatet sammanställdes sedan i rapporten.

Den 26/1 genomfördes en workshop med Kunskap Direkt och Skogsskötselserien med målet att identifiera möjliga samarbeten kring redaktionellt arbete, ekonomi, marknadsföring samt dela erfarenheter och tips kring pedagogik, användbarhet och synlighet. Den 3/2 genomfördes en workshop om skogssektorns kunskapstjänster med målet att öka kunskapen om resurserna, identifiera samverkansmöjligheter, brister och potentialer för enskilda tjänster och för samverkan samt hitta former för gemensam marknadsföring.

– Det är en process att få med alla ägare och ett visionärt mål är att samla kunskapen på ett ställe. Ett delmål idag är att jobba fram vilka tjänster som är dåligt kända och öka kännedomen om dem. Vi har sett att de skogliga tjänstemännen vet om dem, men inte skogsägarna. Vi använder oss bland annat av nätverket ”Digitala medier inom skogssektorn” för att nå ut till digitalt ansvariga inom branschen. Det blir också workshops som handlar om sociala medier, användarvänlighet och sökmotoroptimering den 8-9/3. Detta är ett svar på behoven från den enkät som skickades ut till alla berörda innan årsskiftet. Vi vill även dessa dagar se ifall vi kan hitta samverkansmöjligheter mellan skogsbolagen, exempelvis när det gäller kommunikation till allmänheten, nyckeltal inom sökoptimering, gemensamma kampanjer med mera, säger Camilla Ahlstedt, som delar projektledarskapet med Mats.

Styrgruppen för projektet representeras av: Bengt Ek, Föreningen Skogen, Marianne Eriksson, LRF, Erik Viklund, Skogforsk och Britt-Marie Larsson, Skogsstyrelsen. Den 4 maj är slutdatum för projektet då man kommer att leverera en slutrapport med slutsatser och åtgärder som kan realiseras med fortsatt finansiering.

– En framtida vision för projektet kan vara att efterlikna t.ex Visit Sweden eller 1177 där man har samlat all information och kunskap från branschen, säger Camilla Ahlstedt.

Mats Hannerz
Mats Hannerz är skogsforskaren som brinner för att forskningsresultaten ska bli kända. I det egna företaget hjälper han forskare med att skriva både vetenskapligt och populärt. Han har väl snappat upp lite om skogsskötsel också under sina hittills 12 år som redaktör för Kunskap Direkt. Bor och jobbar i Kalmar, och smiter gärna över med kikaren till Ölands fågelmarker när det blir en lucka mellan uppdragen.

Camilla Ahlstedt
Camilla Ahlstedt är akutsjuksköterskan som arbetat med webb och IT sedan mitten på 1990-talet. Camilla brinner för användbarhet, användaren och dess beteenden. Camilla lämnade sjukvården för 14 år sedan och började inom skogsbranschen inom webb och IT. Hon känner målgruppen skogsägare mycket väl.  Hennes största intresse är att laga god mat och bjuda hem sina vänner, gärna med det hon själv plockat i skogen. Att ordna event/evenemang är något hon gillar, både privat och i jobbet- ju större desto roligare!

Mer information

Gunilla Häggström, kommunikationsansvarig SkogsSverige
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig
SkogsSverige

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb