SCA invigde Sörgraninge mångfaldspark

20 augusti 2014 Med kulning, plakettuppsättning och många intressanta föredrag invigdes den 19 augusti SCAs tredje mångfaldspark, Sörgraninge i Ångermanland. Invigningen gjordes i samarbete med Länsstyrelsen i Västernorrland som invigde två nya naturreservat. – I parkerna ska vi använda en mångfald av åtgärder och skötselmetoder för att förstärka de värden som redan finns och för att skapa nya, säger Mats Sandgren, vd för SCA Skog. / SCA

Sörgraninge mångfaldspark omfattar 1 710 hektar. Den ligger i Sollefteå kommun, söder om Graningesjön intill väg 331. En av tankarna med SCAs mångfaldsparker är att förstärka befintliga naturvärden. Här görs det bl a genom att mångfaldsparken binder samman tre naturreservat. Under dagen invigdes både parken och två nya naturreservat: Horntjärnbergets naturreservat och naturreservatet Bjursjöberget-Hålldammberget.

Invigningsceremonin förrättades av Monika Stridsman, generaldirektör vid Skogsstyrelsen, och Bo Källstrand, landshövding i Västernorrlands län, som tillsammans satte upp en plakett på ett träd. – Det är väldigt roligt att vara med här i dag. Detta är ett jättebra initiativ och ska vi nå Sveriges miljömål måste vi fortsätta att hjälpas åt. Det finns inga gränser för vad denna mångfaldspark kan bli, sa Monika Stridsman.

– Genom att lägga våra mångfaldsparker intill naturreservat kombinerar vi det formella skyddet av skog med det frivilliga, sa Per Simonsson, SCAs skogsekolog.

Under invigningsdagen bjöds det på flera korta föredrag om bl a Graninges historia, skogsbrändernas betydelse, död tallved, fågellivet i parken och fångstgropar. Dessutom kulade och sjöng folksångerskan Ulrika Bodén för de inbjudna gästerna.

Landskapet i parken är mycket varierat med markerade bergsmassiv, många myrar och gott om sjöar. Här finns allt från bördig bäckskog och hänglavsrik barrblandskog till brandpräglad tallskog, sandtallskog och lövrik naturskog. Parken erbjuder därmed många olika livsmiljöer för mossor, lavar, svampar, insekter och djur. Här finns stor potential att utveckla naturvärdena ytterligare. De djur och växter som finns i våra skogar är anpassade till ett liv i skogar med naturliga störningar som t ex stormar, översvämningar och framför allt bränder. SCA vill därför på många ställen efterlikna de naturliga processer som tidigare rådde i skogarna och kommer att bl a bränna vissa områden i parken och aktivt nyskapa död ved och aktivt skada träd för att efterlikna brandskador. Stora områden kommer också att lämnas till fri utveckling.

I parken också flera sjöar och vattendrag liksom gott om kulturlämningar, som t ex Åkrokens fångstgropssystem som är från 3 500 fKr, vilket gör det till Västernorrlands hittills äldsta. SCA har även låtit bygga en ny fångstgrop för att visa besökare hur fångstgroparna såg ut på den tiden de användes till jakt. Gropen finns vid parkens södra infart från väg 331.

För mer information
Björn Larsson, skogsförvaltare i Ångermanland, tel 0612-257 21
Per Simonsson, skogsekolog, tel 060-19 32 28

SCA Skog förvaltar SCAs stora skogsinnehav samt försörjer SCAs svenska skogsindustrier med
virkesråvara från egen skog och genom virkesköp från privata skogsägare.
SCA Skog ingår i SCAs affärsenhet Forest Products, som producerar papper för förpackningar och tryck, massa, sågade trävaror och förnybar energi samt erbjuder kostnadseffektiva transportlösningar.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb