Så ska Statens fastighetsverks skogsbruk bidra med största möjliga samhällsnytta

13 juni 2017 Statens fastighetsverk (SFV) är Sveriges största markförvaltare. Merparten av markerna ligger i nordvästra Sverige och omfattar stora fjällområden och skogar, men i innehavet ingår även kulturhistoriskt intressanta fastigheter och donationsfastigheter i södra Sverige. I många fall har skogarna speciella värden som kräver stor hänsyn i brukandet. Under 2016 fick Statens fastighetsverk i uppdrag av regeringen att ta fram en strategi för Hållbart skogsbruk. Genom strategin vill Statens fastighetsverk förverkliga sin vision om ett skogsbruk med största möjliga samhällsnytta. / Statens fastighetsverk

Så ska Statens fastighetsverks skogsbruk bidra med största möjliga samhällsnytta

För att lyckas med visionen är det flera väsentliga delar som måste vägas in i förvaltningen av skogen. Som helhet handlar det om att balansera och ta hänsyn till bland annat naturvård, rennäring, friluftsliv, klimatnytta och ekonomi. Dessa faktorer har noga analyserats för att sedan utgöra basen i den strategi som nu presenteras.

  • Att hitta balansen mellan olika nyttigheter och värden som skogen kan bidra med är centralt i all strategisk planering av skogsbruk men blir på många sätt extra påtaglig när det handlar om ett så mångfacetterat skogsinnehav som det vi förvaltar, säger Lars Lodin, skogschef vid Statens fastighetsverk.

866 000 hektar produktiv skogsmark

Av de ca 6,5 miljoner hektar mark som Statens fastighetsverk förvaltar idag är 866 000 hektar produktiv skogsmark. I dagsläget är 71 procent av den arealen avsatt för naturvård i form av naturreservat, blivande naturreservat eller frivilliga avsättningar medan 29 procent klassas som produktionsskog.

  • I debatten kring skydd av skog framhålls ofta att staten ska ta ett extra stort ansvar för skydd av skog och uppfyllandet av miljömålet Levande skogar. Hos Statens fastighetsverk är det redan en realitet. I och med den nu antagna strategin beräknas arealen frivilliga avsättningar öka avsevärt och på lång sikt uppgå till 80 procent av SFV:s produktiva skogsmark, säger Lars Lodin.

Mer hänsyn och längre omloppstider

Grunden i SFV:s strategi för Hållbart skogsbruk är en så kallad avverkningsberäkning där data om skogen läses in i analys och planeringssystemet Heureka, utvecklat vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. I denna har Statens fastighetsverk justerat upp andelen hänsyn och förlängt omloppstiderna för att kunna uppfylla sina högt ställda mål för naturvård, friluftsliv och rennäring.

  • Nyligen utförda naturvärdesinventeringar har visat på högre naturvärden i våra skogar än vad våra register antyder. Därför har vi inlett ett nytt program med inventeringar som ska säkerställa att vi inte avverkar skogar med höga naturvärden, säger Lars Lodin.

Mycket långsiktig strategi 

Strategibeslutet gäller i första hand de kommande tio åren. De utförda beräkningarna sträcker sig dock så långt som över de närmaste hundra åren. I början kommer Statens fastighetsverk att avverka mindre än en tredjedel av tillväxten. Detta leder till en stor ökning av virkesvolymen och därmed också virkesvärdet i produktionsskogen.

  • Ser vi bortom den närmaste tioårsperioden räknar vi med att vi succesivt kan öka avverkningsnivån samtidigt som vi fortsätter att göra stora avsättningar för naturvård. En win-win-win för ekonomi, naturvård och klimat. Ett annat intressant resultat av strategiarbetet är att se beräkningarna av skogen och skogsbrukets klimatnytta och hur klimatnyttan förändras över tid beroende på hur skogen sköts, säger Lars Lodin.

För mer information kontakta:

Lars Lodin, skogschef Statens fastighetsverk, 010 478 73 92, Lars.lodin@sfv.se

Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 010 478 76 00, asa.carlberg@sfv.se

Pressbilder: http://news.cision.com/se/statens-fastighetsverk/

SFV:s strategi för ett Hållbart skogsbruk: http://www.sfv.se/sv/fastigheter/sfv-skog-och-mark/

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb