Nya regler om märkning av trä

28 september 2020 - Jordbruksverkets nya regler för märkning med KD 56°C/30 min-märket bidrar till förenkling och effektivisering av exportkontroll av trä. Regelverket ska säkerställa att de produkter som hanteras uppfyller kraven på frihet från växtskadegörare, berättar Elisabeth Lundqvist, Växtregelenheten, Jordbruksverket. / SkogsSverige

Nya regler om märkning av trä

Hur arbetar ni på Växtregelenheten
– På växtregelenheten arbetar vi i olika team. Det team som jag tillhör hanterar frågor som alla kopplar till regler för att förhindra att växtskadegörare sprids. Av 11 personer är vi tre som bland annat arbetar med att utfärda tillstånd att märka trä.

Vilka märkningar av trä finns?
Det finns två olika märkningar med sundhetsintyg på trä som Jordbruksverket har ansvar för. Den ena märkningen är baserad på den internationella standarden ISPM 15 om märkning av träemballage. Denna märkning regleras sedan 14 december 2019 i huvudsak av EU-gemensamma regler. Den andra märkningen med KD 56/30 min-märket regleras av nationella regler. Dessa regler om KD 56/30 min-märket har precis uppdaterats i nya föreskrifter.

Vad går de nya föreskrifterna ut på?
– Genom att uppfylla kraven för märkning med KD 56°C/30 min-märket, uppfylls också de krav på frihet från växtskadegörare som flertalet tredje länder ställer vid import av trä och andra trävaror. Jordbruksverkets föreskrifter för märkning med KD 56°C/30 min-märket bidrar därmed till förenkling och effektivisering av exportkontroll av trä.
De nya föreskrifterna är en följd av att en ny EU-förordning trädde ikraft den 14 december 2019. Denna EU-förordning reglerar märkning med ISPM 15-märket vilket ledde till att Jordbruksverkets föreskrifter om märkning  av trä behövde uppdateras.
Det är viktigt att det ska vara enkla och tydliga regler för de berörda aktörerna. Samtidigt ska regelverket säkerställa att de produkter som hanteras i den verksamhet som omfattas av dessa regler uppfyller kraven på frihet från växtskadegörare.

Vilka ändringar har gjorts?
– Tillstånden för att märka trä med KD 56°C/30 min-märket blir nu tidsbegränsade till fem år. Företagen  kommer därför att behöva förnya sitt tillstånd i intervaller om fem år. Det gör företagen genom att skicka in en ansökan om förnyat tillstånd.

Vad gäller när företagen förnyar sitt tillstånd?

  • Är ett beslut om tillstånd daterat senast den 1 december 2015 ska företagen senast den 1 december 2020 ansöka om förnyat tillstånd.
  • Är ett tillstånd daterat efter den 1 december 2015 ska företagen senast den 1 december 2025 ansöka om förnyat tillstånd.

Därefter kommer företagen att behöva förnya sina tillstånd löpande var femte år.

Finns det något undantag från reglerna?
– En nyhet är att det öppnas en möjlighet att använda ett annat företags märke. Detta gäller endast för företag som utför enklare bearbetning av värmetorkat trä på uppdrag av ett annat företag. Båda företagen måste dock ha tillstånd att märka med KD-märket. Till exempel får man använda det uppdragsgivande företagets märkta plast vid emballering. Det ska då finnas skriftlig dokumentation av att det uppdragsgivande företaget har gett uppdraget till ett annat företag. Det uppdragstagande företaget ska dokumentera sändningar och volymer som de märker på uppdrag av ett annat företag. Dokumentation om ovanstående ska kunna visas upp vid kontroll. 

Är det något som försvinner i samband med de nya reglerna?
– I ansökan har vi tagit bort det obligatoriska kravet på att ett besiktningsprotokoll från en teknisk kontroll av varje värmetorkanläggning ska finnas. Under vissa förutsättningar kan vi dock kräva ett besiktningsprotokoll från en teknisk kontroll. Detta gäller för de värmetorkanläggningar där den torra temperaturen inte överstiger 65°C under en tid som överstiger två timmar i slutet av torkningsprocessen.

Hur gör man själva märkningen?
– Märkningen ska placeras väl synligt direkt på  täckningen, paketet, paketspecifikationen, träet eller liknande. Märket ska vara permanent, läsbart och väl synligt, vara av en annan färg än rött eller orange samt inte vara ritat för hand.

Hur går ansökan om tillstånd till och när ges besked?
– Tillstånd söker man via Jordbruksverkets e-tjänst ”Tillstånd att märka trä eller träemballage”. Här söker man nytt tillstånd både om man är ett helt nytt företag eller om man ska förnya sitt KD-tillstånd för att det gamla löpt ut. Tillstånden för ISPM 15 är tillsvidaretillstånd, och behöver inte sökas om.

Det kan ta upp till fem veckor i handläggningstid innan du får ditt beslut men i regel går det snabbare. I beslutet står ditt registreringsnummer om du är ett helt nytt företag. Företag som förnyar sitt tillstånd får behålla det gamla registreringsnumret.

Hur går den årliga kontrollen till?
– Jordbruksverket kontrollerar alla företags verksamhetsplatser varje år. Företagen bör  förbereda sig inför besöket genom att ha all nödvändig dokumentation i ordning.
Vi kontrollerar bland annat att det finns ett system för att hantera och skilja behandlat trä från obehandlat trä. Vi kontrollerar även att det finns dokumentation sparad från behandlingar och kalibreringar av temperaturgivare och fuktkvotsmätare om företaget har tillstånd att behandla trä. Köper företaget in behandlat trä till sin verksamhet kontrollerar vi att företaget har sparat dokumentation så att det går att spåra träet bakåt i kedjan till det företag som behandlat det. Vi kontrollerar också att företaget uppfyller kraven vid märkning. Efter kontrollen får företaget en rapport där det står hur kontrollen gick och om det är något som företaget behöver åtgärda.

Vilka är fördelarna med att få verksamheten publicerad på Jordbruksverkets webbplats?
– Jordbruksverket publicerar gärna uppgiften att ditt företag har tillstånd att märka trä. Genom att synas på Jordbruksverkets lista underlättar du för nya kunder att hitta dig som leverantör och för dina nuvarande kunder att kunna kontrollera din status.

Vi jobbar löpande med uppdateringar för att vårt system ska fungera i alla dess delar.

Märkningens utseende
SE-0000 är aktörens registreringsnummer hos Jordbruksverket, där SE betyder Sverige, följt av länsbokstaven och ett upp till femsiffrigt nummer för den enskilda aktören. Detta nummer är detsamma för båda märkningarna. KD är en kod för värmetorkning på engelska (kiln drying). ISPM 15 står för International Standard for Phytosanitary Measures No. 15, som är en internationell standard ”Regulation of wood packaging material in international trade”.

Mer information

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb