Nya lagen ger enklare och tryggare affärer

22 september 2014 Den 1 mars 2015 träder en ny virkesmätningslag i kraft. Den tidigare lagen har moderniserats och anpassats till hur virkesmarknaden utvecklats. Största förändringen är att den nya lagen även omfattar mätning av skogsbränslen för produktion av bioenergi. / SDC

Den nu gällande virkesmätningslagen är kortfattad, men kompletteras av föreskrifter som Skogsstyrelsen utfärdar. År 2008 inleddes en översyn av dessa föreskrifter, ett arbete som utvidgades i fler omgångar och så småningom resulterade i ett förslag till en ny lag. Detta förslag har i stora delar legat till grund för den nya virkesmätningslag som antogs av riksdagen den 10 juni 2014.

– Det har alltså varit en lång process med flera remissomgångar. Därmed har olika intressenters synpunkter kunnat fångas upp och vägas samma på ett bra sätt, säger Christoffer Andersson, som är ansvarig för virkesmätningsfrågor på Skogsstyrelsen.

Enhetligt och trovärdigt
Huvudsyftet med virkesmätningslagstiftningen är säljare och köpare ska få en enhetlig och trovärdig mätning av virkesråvarans kvantitet och kvalitét. Lagen ska därmed skydda den enskilde skogsägaren, som ofta är den svagare parten i en virkesaffär.

Skogsbränslen tas med
Den viktigaste nyheten är att den nya lagen omfattar samtliga virkessortiment, alltså även skogsbränslen som idag inte faller under virkesmätningslagen.

– Många skogsägare tycker det är svårt att jämföra de priser köparna erbjuder eftersom det används flera olika måttenheter och mätmetoder. När den nya lagen träder i kraft blir mätningen mer enhetlig och kvalitetssäkrad, vilket förstås är positivt, säger Birger Risberg, VD på VMF Nord.

Frihet under ansvar
Birger Risberg har tillsammans med Lars Björklund, VMU-chef på SDC och Christina Lundgren, chef för VMK-avdelningen på SDC* varit SDC/VMFs representant i Skogsstyrelsens referensgrupp då lagförslaget tagits fram. I arbetet med föreskrifterna deltog också Thomas Agrell, Sydved och Tor Martell Mellanskog.  Även om det funnits olika uppfattningar i vissa frågor tycker han att samverkan mellan myndigheten och skogsnäringen fungerat bra. Till exempel har man varit överens om att så långt som möjligt undvika detaljreglering. Därför finns det i lagtexten inga exakt specificerade krav på hur mätningen ska utföras. Det viktiga är att kvalitetskraven uppfylls.

– Det hela bygger alltså på frihet under ansvar. Valet av mätmetod måste ju utgå från de praktiska förhållandena vid varje enskilt företag, säger Birger Risberg.

Tydliga krav
Samtidigt som lagen ger företagen ett stort mått av frihet ställs det tydliga krav på med vilken noggrannhet mätning måste genomföras. Mätresultaten ska kvalitetssäkras genom egenkontroll, se faktarutan. Alla företag som utför mätning omfattas av de nya lagreglerna. Det betyder att så kallad partsmätning av skogsbränsle, som är vanlig vid t ex bioenergiföretagens anläggningar, omfattas av samma krav på kontroll som då mätningen utförs av VMF.

 – Inför att den nya lagen ska träda i kraft måste inte bara VMF utan också de företag som partsmäter, satsa på utbildning av sin mätningspersonal och skapa goda rutiner för hur kontrollen av mätningen ska genomföras. En sådan kvalitetssäkring av partsmätningen kommer att driva fram en kvalitetsförbättring av skogsbränslesortimenet, vilken ökar både leverantörs- och kundnyttan.

Samtidigt bidrar det till utvecklingen av nya och mer effektiva mätmetoder för virkesmätningen, säger Thomas Agrell som är skogsnäringens branschrepresentant i Skogsstyrelsens referensgrupp.  

All virkesmätning ska alltså kontrolleras och kvalitetssäkras enligt de nya reglerna oavsett om det gäller sågtimmer, massaved eller skogsbränsle.

 – Det kommer förhoppningsvis att göra handeln enklare och mer transparent. Jag tror att en större öppenhet är bra för alla parter, säger Christoffer Andersson.

Mer råvara
Birger Risberg håller med om att den nya lagen på flera olika sätt stärker den enskilde skogsägarens ställning och han understryker att det är något som även industrin är positiv till.

– Om lagen förbättrar skogsägarnas möjligheter att göra trygga affärer kan vi förhoppningsvis få fram mer råvara ur skogen. Då kan användning av skogsprodukter och bioenergi öka, vilket vore fantastiskt positivt såväl för klimatet som för landets ekonomi, säger Birger Risberg.

Text: ANDERS THORÉN

*Christina Lundgren är sedan maj 2014 Nationell sekreterare och VD för svenska PEFC, som är ett certifieringssystem för hållbart skogsbruk.

Ordförklaring:

Partsmätning. Med partsmätning menas att mätningen utförs av en i aktör i affärskedjan, alltså inte av VMF.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Stina elektrifierar Komatsu
SkogsJobb