Miljontals bakterier i en färsk kantarell

15 september 2000 På SLU:s institution för skoglig mykologi och patologi undersökes på vad,sätt bakterierna är nyttiga för kantarellen

Visste Du att kantarellen innehåller miljontals bakterier?,,Ett gram färsk kantarell kan vara värd för omkring 2,5 miljoner bakterier. Bakterierna är dock inte farliga för oss människor – de finns där naturligt.,,På SLU:s institution för skoglig mykologi och patologi undersöker vi på vad sätt bakterierna är nyttiga för kantarellen (Cantharellus cibarius). Vi studerar hur svampen och bakterierna samspelar och hur bakterierna koloniserar fruktkroppen (svampens hatt och fot). Vi tror att bakterierna finns på de underjordiska svamptrådar som kallas mycel, och att de följer med till fruktkroppen när denna bildas. Vi vet också att kantarellens fruktkroppar sällan är infekterade av insekter eller äts av sniglar. Hypotesen att bakterierna skulle hjälpa kantarellen mot insektsattacker har dock ej kunnat bekräftats.Kantarellens fruktkropp står ca 5 gånger längre än andra svampar innan den ruttnar. ,,Kantarellen inte ensam,En annan svamp som innehåller bakterier är mattaggsvampen (Hydnum rufescens). Ostronmusslingar (Pleurotus ostreatus) och Goliatmusseronen (Tricholoma matsutake) tillhör däremot de svamparter man inte har hittat bakterier hos. ,,Svampens betydelse för bakterierna,Vi studerar också hur kantarellen attraherar ”fluorescerande Pseudomonas” och hur svampen påverkar bakterierna. Koncentrationerna av bakterier är högre i kantarellfruktkropparna än i jorden, vilket kan bero på att bakterierna gynnas av kantarellen. En annan orsak kan vara att dessa bakterier konkurrerar ut andra bakterier och tar herraväldet över fruktkroppen.,,Bakteriernas samspel med träden,Kantarellen är en ätlig mykorrhizasvamp (mykorrhiza=symbios mellan svamp och träd) där inte bara trädet och mycelet samarbetar, utan där troligen också bakterierna är delaktiga. Bakterierna kan finnas i anslutning till kantarellmycelet även innan fruktkroppen är bildad. De fyller kanske en viktig funktion då näringsämnena fosfor och kalium frigörs från förmultnande växtdelar till den omgivande jorden. Vi vet nämligen att fosfor och kalium kan tas upp av svampen och förmedlas till trädets rötter via svampens mycel. Vi kommer också att undersöka om närvaron av bakterier är nödvändig för fruktkroppsbildningen.,,,Många spelplaner ,De flesta av kantarellens bakterier tillhör som sagt gruppen ”fluorescerande Pseudomonas”. De är egentligen kosmopoliter, dvs. de förekommer i många ekologiska sammanhang, till exempel i vattnet, på marken och i rhizosfären (dvs. regionen där rötter är aktiva). Några är saprofyter och utnyttjar det organiska material som finns i döda lämningar av andra organismer. Saprofyterna är effektiva i kampen mot växtsjukdomar. Forskare vid SLU undersöker dessutom om saprofyter kan användas för att förbättra skörden vid växtodling. ,,Frågor? Kontakta Ignacio Rangel vid institutionen för skoglig mykologi och patologi.,

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin ska leda Södras hållbarhetsarbete
SkogenJobb