Miljoner till skogen från Stiftelsen Seydlitz MP-bolagen

31 augusti 2018 Stiftelsen Seydlitz MP-bolagen satsar på skogen med bidrag på ca 7,8 miljoner kronor under sitt första verksamhetsår. Stiftelsen har under året valt att brett satsa på skogliga projekt som täcker behov inom digital innovation, hållbar skogsskötsel, skogsproduktion, kompetensförsörjning och utbildningsinsatser för praktiska tjänster inom avverkning och transport. Projekten inom dessa områden drivs tydligt i Werner von Seydlitz anda och på såväl forsknings- och universitetsnivå som inom skogspraktiska utbildningar. / Stiftelsen Seydlitz MP-bolagen

Miljoner till skogen från Stiftelsen Seydlitz MP-bolagen

Yrkesbytarutbildning Stora Segerstad Naturbrukscentrum
Mot bakgrund av skogsbranschens stora behov av skogsmaskinförare satsar Stiftelsen Seydlitz MP bolagen tilsammans med Stora  Segerstad Naturbrukscentrum på en ny skoglig utbildning för vuxna . 

Den riktar sig till den som vill byta yrke till skogsmaskinsförare  men som idag saknar tidigare utbildning och yrkeserfarenhet inom området.

Utbildningen blir unik för södra Sverige och startar i början av 2019. Bidraget från Stiftelsen uppgår till 1,6 milj SEK.

Forskningsprogrammet FRAS – Framtidens Skogsskötsel
FRAS vill bidra till att vidareutveckla skogsskötseln i södra Sverige och anpassa skogsskötseln till dagens och framtidens behov och förutsättningar.

Detta sker i nära samarbete med skogsnäringen i regionen. Forskningsprogrammet ska säkerställa kompetensbehov och bidra till en anpassad skogsskötsel i ett förändrande klimat.

Stiftelsen Seydlitz MP bolagen är en av huvudfinansiärerna och bidrar med 2 miljoner SEK till forskningsprogrammet som ska löpa under 4 år.

Digital förmåga i svensk skogsindustri Göteborgs universitet
Göteborgs Universitet har genom sitt forskningscenter Swedish Center for Digital Innovation startat ett projekt för att kartlägga och exploatera digitala ekosystem och nätverk i den svenska skogsindustrin.

Deras forskning pekar på att digitaliseringen och plattformsekonomiska affärsgränssnitt kan skapa stora möjligheter för svensk skogsnäring. Samtidigt som branschen också utsätts för ett ökat förändringstryck. 

Projektet pågår under ett år med en publik och löpande resultatredovisning. Stiftelsen Seydlitz MP bolagen står som huvudfinansiär av projektet genom bidrag med 1 miljon SEK.

Forskningsprojekt gällande förädling, tillväxt och produktion av björk i Götaland
Forskningsprojekt bedrivs under två år i gemensam regi av SkogForsk och SLU med inriktning på förädling, tillväxt och produktion inom utbredningsområdet Götaland. Stiftelsen bidrar med 1 miljon SEK till projektet.

Samarbete med Linnéuniversitet inom följande projekt av skoglig karaktär

  • Universitetsskog på Farstorps gård (465´)
  • Demoytor för utbildning och exkursioner (20´)
  • Doktorandutbildningar vid andra lärosäten (40´/år i fem år= 200´)
  • Markbaserad skogsuppskattning med drönare (300`)
  • Erfarenheter 15 år efter Gudrun och stormåren (110´)

Nifsarpsgymnasiets fordonsutbildning

  • Utbildning av skotarförare – (300´)

Ljungby transportgymnasium

  • Utbildning av virkesbilschaufförer – (180´)

Ingelstad Naturbruksgymnasium

  • Utbildning samt utvecklad arbetsmiljö för skogsmaskinförare (100´)

Energiforsk

  • Ny spridningsmetodik för askåterföring (290´)

Stiftelsen Seydlitz MP bolagen
Stiftelsen har bildats på initiativ av Werner von Seydlitz där uppdraget har formulerats i hans testamente.

Stiftelsens ändamål ska genom årligt finansiellt stöd främja:

–          Forskning och utbildning inom skogsvård och skogsbruk i södra Sverige.

–          Teknikutveckling, forskning och utbildning avseende verktygstillverkning.

–          Forskning och utbildning inom mjölkproduktion och djur- och foderhållning.

Mer information om stiftelsens verksamhetsområden samt ansökningsförfarande på www.wernerstiftelser.se

Werner von Seydlitz
Diplomingenjör Werner von Seydlitz verkade inom metall, trä och massaindustrin. Han var en stor entreprenör och en industriell förnyare. Werner gick bort i maj 2016 i en ålder av 88 år.
Werner von Seydlitz vilja var att genom donation av medel till Stiftelser främja utbildning och forskning inom områden som stod hans livsverk MP bolagen nära, samt främja entreprenörskap, förenings- och kulturverksamhet.

Kontakt
Mats Landén                      
Styrelseordförande i Stiftelsen Seydlitz MP bolagen
Tel. +46 76 879 42 30
Mail: mats.landen@wernerstiftelser.se

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb