Iggesund satsar på organisk tillväxt

11 december 2014 Styrelsen för Holmenkoncernen, där Iggesund Paperboard ingår, beslutade på onsdagen att ge klartecken för investeringar för sammanlagt 530 miljoner SEK i anläggningarna Iggesunds Bruk, Sverige, och Workington, England. / INS

I Iggesund handlar investeringarna om att eliminera flaskhalsar i massaproduktionen så att den kan ökas från dagens 370 000 till 420 000 ton. För kartongbruket är målet att öka produktionen 10 procent utan investeringar.

”Efter att vi tagit den nya sodapannan i drift och utvecklat våra reningssystem för både luft och vatten finns det en outnyttjad potential i både massa- och kartongbruket som vi kan aktivera. Det här är spännande, för vi tar ytterligare ett steg mot att vara ett av världens teknikledande bruk med lägst miljöpåverkan – samtidigt som det stärker vår konkurrenskraft i form av lägre rörliga kostnader”, säger Olov Winblad von Walter, chef för Iggesunds Bruk.

Investeringen i Workington är ett första steg mot att öka kapaciteten på kartongproduktionen, från dagens 200 000 till 220 000 ton. Investeringen har förutom kapacitetsökningen som mål att lyfta Workington till tekniskt ledarskap inom falskartong. Detta sker genom en ombyggnad av kartongmaskinens pressparti, som beräknas vara fullt genomförd under första halvåret 2016, och kommer även att medföra förbättrad produktkvalitet.

”Vi har ett starkt efterfrågetryck på vår förbättrade Incada, inte minst sedan det visat sig att europeiska konverterare anser att den är den kartong med den bästa körbarheten när det gäller applikationer för konsumentprodukter för massmarknad. Självklart är det då positivt att kunna öka kapaciteten så att fler kan dra nytta av Incadas fördelar”, understryker Ulf Löfgren, chef för Iggesunds kartongbruk i Workington.

”När det gäller Incada ser vi inga större svårigheter att växa i Europa. Vår marknadsandel har varit begränsad av vår kapacitet. Kapacitetsökningen tillsammans med Incadas erkända kvalitet och vår service ger oss mycket goda förutsättningar”, understryker Arvid Sundblad, ansvarig för Iggesunds globala försäljning.

Under en femårsperiod har Iggesund Paperboard investerat kraftfullt för att stärka konkurrenskraften genom lägre energikostnader och samtidigt minimera användningen av fossila bränslen. Sammanlagt 3,4 miljarder SEK har använts till detta i både Workington och Iggesund. De investeringar som nu aviseras har mer bäring på produktionsökningar.

”Vi har minskat vår miljöpåverkan samtidigt som vi tar kontroll över våra energikostnader. Vi är väl rustade för en hårdare konkurrens på kartongmarknaden, men framför allt gentemot andra förpackningsmaterial. Vår strategi är att växa organiskt och för Workington är det här ett första steg i den riktningen. De aviserade investeringarna gör oss mycket bra positionerade både vad gäller produktkvalitet och kapacitet”, slutar Arvid Sundblad.

Iggesund Paperboard är en del av den svenska skogsindustrikoncernen Holmen, en av världens 100 mest hållbara industriföretag enligt FN:s hållbarhetsindex Global Compact Index. Iggesunds omsättning är i närheten av 5 miljarder SEK och flaggskeppsprodukten Invercote säljs i mer än 100 länder.

Företaget har två produktfamiljer, Invercote och Incada, som båda återfinns bland de mest kvalitativa produkterna i sina respektive segment. Sedan 2010 har Iggesund investerat 3,3 miljarder SEK för att öka energieffektiviteten och minska de fossila utsläppen från sina kartongfabriker, investeringar som nära nog gör de bägge bruken självförsörjande på el.

Iggesund och Holmenkoncernen rapporterar sina fossila koldioxidutsläpp till det internationella projektet Carbon Disclosure Project. Miljödata är integrerade i företagets årsredovisning som görs i enlighet med GRI:s, Global Reporting Initiative, högsta nivå för hållbarhetsredovisning.

För mer information
Staffan Sjöberg
Public Relations Manager
staffan.sjoberg@iggesund.com

Iggesund Paperboard
SE-825 80 Sverige
Tel: +4665028256
Mobile: +46703064800
www.iggesund.com

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin ska leda Södras hållbarhetsarbete
SkogenJobb