Ge Skogsstyrelsen mer resurser

22 mars 2017 Skogsstyrelsens beslut att pausa registreringen av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige har mötts av starka reaktioner från miljörörelsen. Norra, som deltar i Skogsstyrelsens samverkansprocess kring nyckelbiotoper, välkomnar myndighetens beslut och kommer att vidta särskilda åtgärder för att pausen ska hanteras på ett ansvarsfullt sätt. / Norrskog

Bakgrunden till Skogsstyrelsens beslut om att pausa registreringen av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige, är att metodiken inte fungerar i detta område eftersom skogarna skiljer sig markant från övriga delar av landet.
 
– Karakteristiskt för denna typ av natur är att gränserna är väldigt flytande, vilket innebär att metodiken att avgränsa nyckelbiotoper inte fungerar, säger Norras medlemschef Jonas Eriksson.
 
Norra ser fram emot att samverkansprocessen kan bidra till ökad kunskap och att nya arbetssätt utvecklas i nordvästra Sverige. Samtidigt uppmanar skogsägarföreningen regeringen att tillskjuta mer resurser till Skogsstyrelsen.
 
– Ett grundproblem är att anslagen för naturvård fördelas så ojämnt mellan Skogsstyrelsen och länsstyrelserna. Om Skogsstyrelsen fick större ekonomiska resurser, skulle fler biotopskyddsområden kunna bildas och skogsägare skulle i högre utsträckning få ersättning för nyckelbiotoper, säger Torgny Hardselius, styrelseordförande.
 
Skogsstyrelsen uppmanar nu skogsföretag att öppet redovisa hur man tänker undanta skogar med höga naturvärden från avverkning i nordvästra Sverige. Norra kommer att företa en rad åtgärder inom ramen för sektorsansvaret.
 
– Naturvärdesbedömning och detaljplanering av hänsyn görs alltid inför en avverkning, men med anledning av Skogsstyrelsens paus, kommer Norra att genomföra utbildningar för fältpersonal som är verksamma i nordvästra Sverige. I höst kommer vi även att, tillsammans med Skogsstyrelsen och länsstyrelserna, genomföra informationsmöten för våra medlemmar om myndigheternas reviderade strategi för formellt skydd av skog, säger Jonas Eriksson.
 
För ytterligare information kontakta:
Jonas Eriksson, medlemschef, tfn 070-336 12 35.
Torgny Hardselius, styrelseordförande, tfn 070-568 17 12.
 

Norra är ett expanderande skogsföretag som ägs av 17 000 privata skogsägare med ett samlat skogsinnehav på drygt en miljon hektar skogsmark i norra Sverige. Koncernen omsätter drygt två miljarder kronor och har ungefär 350 egna anställda. Därtill sysselsätter koncernen ungefär lika många personer i skogsentreprenad och transporttjänster. Industridelen Norra Timber omfattar två sågverk, två hyvlerier samt en stolpfabrik. Tillsammans producerar dessa industrier drygt 430 000 kubikmeter trävaror. Därtill produceras cirka 55 000 svarvade furustolpar per år. Av trävaruförsäljningen exporteras 60 procent.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin ska leda Södras hållbarhetsarbete
SkogenJobb