Från prat till resultat på Skogsriketkonferensen i Sigtuna

5 december 2013 Landsbygdsminister Eskil Erlandsson presenterade 2011 en ny vision: Skogsriket - med värden för världen. Skogsriket har det hållbara brukandet och de två jämställda skogspolitiska målen för produktion och miljö som bas. Under hösten arrangerar Skogsstyrelsen fem regionala Skogsriketkonferenser runt om i landet, varav en i Sigtuna. På agendan fanns bl.a miljömålsberedningen, nyckelbiotoper, Skogen i Skolan, kommunalt skogsbruk, laserscanning och utdelning av Skogsstyrelsens förtjänstmedalj.

Från prat till resultat på Skogsriketkonferensen i Sigtuna

Mötet på Stora Brännbo i Sigtuna inleddes av att Johanna From, regionchef Skogsstyrelsen, hälsade alla välkomna.

Charlotta Eriksson, Landsbygdsdepartementet

– Skogsriket är en plattform som lyfter fram alla skogens värden. Sverige ska fortsätta vara en skogsnation i framkant där exporterad skog är en viktig basnäring. Visionen för Skogsriket är att behålla och skapa fler jobb på landsbygden, sa Charlotta Eriksson, Landsbygdsdepartementet.

Göran Lund, Kulturmiljöspecialist, SkogsstyrelsenGöran Lund, Kulturmiljöspecialist på Skogsstyrelsen berättade om projektet Dialog i miljöhänsyn som inleddes hösten 2011 i samverkan med skogssektorn och ideella organisationer.

– Vi får ett uppföljningssystem som kan utgöra grunden för en fortsatt utvecklings- och lärprocess. Projektet ska ge statistik som är användbar vid utvärderingar av de skogspolitiska målen, sa Göran Lund.

Erik Sollander, skogspolitisk strateg, SkogsstyrelsenErik Sollander, skogspolitisk strateg på Skogsstyrelsen informerade om Miljömålsberedningen.
 – Ändamålsenlig naturvård innehåller etappmål om skydd av mark och vatten, prioriterade skötsel- och restaureringsinsatser och staten ska vara ett föredöme som markägare, sa Erik Sollander.

Sture Wijk, SkogsstyrelsenSture Wijk, Skogsstyrelsen ställde frågan om nyckelbiotoper gör någon nytta.

– Syftet med utvecklingsprojektet är att beskriva nuläget i skog med höga naturvärden och följa upp vilka förändringar som sker på lång sikt. Nyckelbiotoperna är värdefulla habitat för hotade arter, sa Sture Wijk.

Åsa Godeau, verksamhetsledare och Gunilla Häggström, ansvarig digitala medier, Skogen i Skolan berättade om hur man gör en skoglig lärmiljö till en nyckel till framgång.
– Skogen i Skolans nationella verksamhet har funnits i fyrtio år. Våra framgångsfaktorer är att vi är konkurrenskraftiga och utvecklande. Vår vision är att vara den bästa språngbrädan för framtida yrkesutövare i skoglig sektor och skogsnäring, sa Åsa Godeau.

Därefter delades Skogsstyrelsens förtjänstmedalj ut under pompa och ståt. På eftermiddagen berättade Cecilia Lundin, Jägmästare i Täby kommun och Maria Elfström, Kommunekolog i Upplands-Bro kommun om skogsbruk ur ett kommunalt perspektiv. Svante Larsson, projektledare Skogsstyrelsen och Håkan Olsson, SLU informerade om laserscanning som innebär nya möjligheter för skogsbruket. Dagen avslutades med att Matts Söderström, skogschef, Mellanskog delade med sig av sina tankar från näringen.

Mer information

Gunilla Häggström, ansvarig digitala medier, SiS, håller skoglig övning på Jorden & skogen, Skansen
Gunilla Häggström
Ansvarig digitala medier
Skogen i Skolans nationella kansli

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb