Forskarskola utvecklar nya industriella ekosystem

16 februari 2015 FORIC är en ny forskarskola vid Mittuniversitetet som sker i nära samarbete med näringslivet där doktorander ska öka konkurrenskraften hos deltagande företag. Nyligen var det start för de 14 första doktoranderna med handledare från akademin och näringslivet. / Mittuniversitetet

– Forskarskolan bidrar till att öka kompetensen i de företag som Mittuniversitetet samverkar med genom att de vidareutbildar sin personal hos oss och på så sätt ökar sin konkurrenskraft, säger Per Engstrand, programdirektör på FORIC (Forest as a Resource Industrial Research College).

30 forskare och professorer från olika discipliner vid Mittuniversitetet är knutna till skolan. Upp till 50 procent av forskningen finansieras av KK-stiftelsen och resten av företagen, vilket är ett kvitto på industrins stora intresse. Viktiga partners är skogsindustriföretag som SCA och Stora Enso. Men en lika viktig roll har återvinningsföretag som Ragn-Sells, energiföretag som Sundsvall Energi och utrustningsleverantörer som Valmet. En central roll har SME-företag som forskar inom mätteknik, systemmodellering och nya produkter som PulpEye, Frontway och Sylvestris. Forskarskolan kommer också att samarbeta med forskare vid Skogforsk, Innventia, SLU och KTH.

– Företagsforskarskolan FORIC är ett tydligt exempel på initiativkraften i vår region kopplat till den nya bioekonomin, säger Mats Ullmar, ansvarig för BioBusiness Arena och vd för Åkroken Science Park.

I början av februari ägde den första gemensamma konferensen rum. Ett av de viktigaste målen är att få företagen att samverka med varandra och finna samarbetsmöjligheter mellan doktoranderna.

– Vi har väldigt god erfarenhet av att samarbeta med Mittuniversitetet och deras forskningsskolor sedan tidigare, och det är därför vi har valt att gå in också i detta projekt. Utifrån tidigare samarbeten har vi sett att det här är ett väldigt bra sätt att arbeta på, säger Folke Österberg, SCA Forest Products AB.

– Forskarskolan är ett bra komplement till vårt eget utvecklingsarbete och stärker vår kompetens, säger Karin Persson, SCA R&D Centre Sundsvall. Vår nya doktorand Hafizur Rahman kommer att studera hur vi kan modifiera fiberprocesser för att få förbättrade produktegenskaper på kemisk massa. Han kommer att göra sina studier i laboratorieskala och fullskala i första hand på vår anläggning vid Östrands massabruk.

Forskarskolan FORIC planeras pågå under åtta år. Totalt 30 doktorander planerar att lägga fram en akademisk licentiatexamen och tio av dem planerar att doktorera under sin forskarutbildning. 14 doktorander startar sin forskning under 2015 och ytterligare 16 under 2016/2017.

Läs mer om de olika forskningsprojekten i FORIC på www.miun.se/foric

Kontakt:
Per Engstrand, programansvarig för FORIC vid Mittuniversitetet, 070-573 67 52, e-post: per.engstrand@miun.se

Olof Björkqvist, koordinator för FORIC vid Mittuniversitetet, 070-591 3 715, e-post: olof.bjorkqvist@miun.se

FSCN – Fibre Science and Communication Network. Vi bedriver forskning som förbättrar skogsindustrins lönsamhet och skapar nya tillämpningar och affärsmöjligheter baserade på hållbara biomaterial från skogen. Forskningen bedrivs i nära samarbete med forskningscenter STC – Sensible Things that Communicate. FSCN och STC utgör tillsammans Mittuniversitetets KK-miljö. Forskning för utveckling i nära samverkan med näringslivet.

Företag och projekt                              

SCA Timber AB, hållbar träkemi och biokemibaserad behandling av trä

Ragn-Sells AB, nya användningsområden för bioslam från pappers- och massaindustrin

SenseAir AB, mätsystem och analys för metan

PulpEye AB, förbättrad materialkontroll med onlinemätning

SCA Forest Products AB, modifierad fiberprocess för förbättrade produktegenskaper

MoRe Research/Miun, kostnadseffektiv NLC som ersättning för CMC i fiberapplikationer

Sundsvall Energi AB, integrerade energilösningar

Mantex AB, röntgenanalys av multivåglängder genom integrerad mätning

Sylvestris AB, utveckling av skogsbaserade garvmedel

Skogforsk AB, effektiv logistik för virkesförsörjning till moderna sågverk och bioraffinaderier

Frontway, utveckling av tekniska och ekonomiska system för ett mekaniskt massabaserat bioraffinaderi

Innventia, utveckling av kemisk massa för att öka kartongstyrka

Valmet, utveckling av industriellt genomförbara metoder för framställning av nanocellulosa från kemisk massa

Stora Enso, samband mellan högutbytesmassors kvalitet och slutprodukters funktionella egenskaper

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Stina elektrifierar Komatsu
SkogsJobb