Digitala hjälpmedel för skogssektorn på #Hex16

1 september 2016 Under dag två på Föreningen Skogens Höstexkursion visades digitala hjälpmedel för skogsägare och skogsentreprenörer. Användningsområden kan vara trädhöjdsraster som ger höjdvariation, markfuktighetskarta visar om ett område är friskt eller fuktigt och genom kartering kan man se forn- o kulturlämningar.

Digitala hjälpmedel för skogssektorn på #Hex16

Den första punkten på agendan var ett besök på Hölje 1:17 som ägs av Ingrid och Lennart Brorsson och har tillhört släkten sedan 1560-talet. Sedan 1944 har de arbetat med sin skogsbruksplan.

– Den senaste versionen är upprättad 2014 av Norrskog och används för skoglig planering. Dikad myrmark och betesmark har genom åren övergått till produktiv skogsmark, berättade skogsrådgivare Ulrik Hansson, Norrskog.

De fyra skogsägareföreningarna inom LRF samverkar sedan 2007 för att utveckla programvara för skogsbruksplaner. Detta är sedan 2010 bolagiserat i Svenska Skogsägarplaner AB.

– I dagsläget finns ca 4,2 miljoner hektar planlagt och lagrat i Splan och i programsviten ingår planproduktion, planvisning och redigering samt en databas. Det går att kartlägga skogstillstånd och behov av skötsel, identifiera miljö- och kulturvärden, underlag till beslut om avverkning och skogsvård. Detta kan sedan exporteras för att beräkna avkastnings- och marknadsvärde, sa Göran Örlander, skogsstrateg, Södra och Olof Falkenström, skogschef Norrskog.

Nya planeringshjälpmedel finns för skogsägare i form av fjärranalys.

– Skoglig planering kan utföras effektivare och med bättre kvalitet med skogliga grunddatas skogs- och markkartor. Fornlämningar kan identifieras med stöd av terrängskuggning. Automatisk beståndsindelning med fjärranalys möjliggör en storskalig uppdatering av bestånden. Automatisk beräkning av trädens position och stammarnas egenskaper kan göras med hjälp av mobil laserskanning, berättade Erik Willén, Skogforsk, John Holmgren och Kenneth Olofsson, forskare SLU samt Svante Larsson, projektledare Skogsstyrelsen.

Forest Link möjliggör digital kommunikation mellan maskin och företag. Sedan augusti 2015 kommunicerar affärssystemet Norrplan2 med ForestLink och används av Norrskog samt entreprenörer.

– Entreprenören kan kommunicera digitalt med uppdragsgivare som i sin tur kan se maskinernas position och aktiviteter. Det går att sända rutt och traktpaket automatiskt med en automatisk återrapport. En e-faktura blir konterad i systemet. De senaste apteringsfilerna blir tillgängliga för entreprenören. Skogstjänstemännen och entreprenörerna har samma bild, berättade Jonas Skyttmo, Skyttmos Skogsentreprenad AB, Per-Martin Eriksson, virkesspecialist Norrskog och Staffan Bygden, affärsområdeschef SOKIGO.

– Forskning från skog till marknad. Sågverk behöver virke med önskade egenskaper, styra leveranser av sågtimmer mm. Vid en förbättrad anpassning mellan skog och såg kan en resultatförbättring i storleksordningen 50-75 miljoner kronor per år göras, berättade Magnus Larsson, logistikansvarig Norrskog.

Norrskog On Time är ett logistikprojekt inom Norrskog och NWP som pågick under 2014-2015 och sedan årsskiftet används i löpande drift inom Norrskog-koncernen.

– Delprojekten bestod av dragande flöde, transportplanering, mål & mätning samt informationsflöde. Resultaten har visat att färre transportorganisationer transporterar mer volym, orderradernas förseningar har halverats, leveransprecisionen har ökat med 15-20%, logistiken har samordnats och järnvägstrafiken har ökat, sa Jim Salvin, virkeschef Norrskog.

Mot slutet av den andra exkursionsdagen rapporterades SKA15, Skogliga konsekvensanslyser 2015, Nationella skogsprogrammet, Miljömålsberedningen och Artskyddsförordningen.

Dagens sista punkt var en politisk debatt om äganderättsfrågor, kompetensbehov och miljöfrågor.

Gert Adolfsson, egendomschef, Skara Stift hälsade alla välkomna till #Hex17 som sker på kyrkans skogsegendomar i Skara och har temat skogförvaltning i dåtid, nutid och framtid.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb