Den svenska skogsindustrin ökar digitaliseringstakten – men många företag saknar tydlig strategi

1 mars 2017 IT spelar en allt mer affärsutvecklande och innovativ roll för svenska skogsföretag, vilket märktes genom ökade investeringar i IT under 2016. Samtidigt är det endast fyra av tio företag som har en formulerad digitaliseringsstrategi och bara vart femte företag har organiserat sig med en dedikerad enhet för just digital innovation. Det visar Tietos IT-barometer som undersökt den svenska skogsbranschens inställning till digitalisering. / Tieto

I dag presenteras Tietos årliga rapport ”Skogsindustrins IT-barometer”. Rapporten visar att satsningen på digitalisering och IT fortsätter i den svenska skogsbranschen. Men fortfarande är det bara fyra av tio (41 %) företag som har formulerat en särskild digital strategi.

Skogsbranschen har en hög tilltro till affärsnyttan med de möjligheter som digitaliseringen erbjuder. I synnerhet är det tillgång till realtidsdata för planering av logistik, produktion och databasbaserade beslutsstöd som lyfts fram. Nio av tio (91 %) ser stora möjligheter inom dessa områden.

“Att få bättre nulägeskoll och kunna styra verksamhet med data i realtid är det som anses kunna bli nästa genombrott inom skogsindustrin. Det finns redan idag mycket information i värdekedjan, men den behöver göras tillgänglig på ett smartare sätt för att kunna bli ett effektivt beslutsstöd. Rapporten visar på behovet av att utveckla en tydlig IT-strategi som kan ta till vara på möjligheterna med digitaliseringen”, säger säger Mikael Zachrisson, senior affärskonsult på Tieto.

De senaste årens IT-investeringen anses ha bidragit stort till ökad lönsamhet enligt hälften av de svarande, men skillnaden mellan delbranscherna är stor. Bland representanter för skogsbrukande företag och sågverk svarar två av tre (65 %) att bidraget varit stort, medan motsvarande andel för företag inom massa, papper och biobränsle är lägre, en av fem (19 %).

Tre fjärdedelar (77 %) av den svenska skogsindustrins beslutsfattare anger effektivitet och produktivitet som främsta fokus för IT-verksamheten. De VDs som tillfrågats är mycket samstämmiga och gör det valet till 95%. Här skiljer man sig från sina finska kollegor, där en majoritet (60 %) istället lyfter upp affärsutveckling och innovation som främsta fokus för IT-verksamheten.

Mer från rapporten

  • Användningen av molntjänster ökar. 2015 uppgick användningen av molntjänster till blygsamma 13 procent, under 2016 var motsvarande andel 31 procent. Prognosen inför kommande år pekar på en fortsatt kraftig ökning.
  • Stark mobilitetstrend håller i sig. Fyra av tio (40 %) svarar att företagets IT-system i stor utsträckning fungerar även i mobila enheter, en andel som väntas fortsätta öka under det kommande året.
  • Standardutvecklade system går före egenutvecklade med knapp marginal. Inom de mer verksamhetsnära processerna står användandet av standardsystem, som alternativ till egenutvecklade, för 54 procent av IT-stödet. Samtidigt svarar hälften (51 %) att man har ett ökat intresse för standardsystem.
  • Mindre bolag mer positivt inställda till IT-samverkan med andra företag. En klart positiv inställning finns också till samverkan med andra företag kring IT-utveckling, särskilt bland de mindre företagen. Nästan hälften (45 %) av de svarande menar att man har en omfattande samverkan, och tre fjärdedelar (73 %) önskar att den skall öka ytterligare.
  • Många företag saknar en enhet för digital innovation. Bara 19 procent av företagen har organiserat sig med en dedikerad enhet för just digital innovation.

Om Skogsbranschens IT-barometer 2017
Skogsbranschens IT-barometer är en årligt återkommande rapport om utveckling och trender inom verksamhet och IT för den svenska skogsbranschen. Rapporten vänder sig till beslutsfattare och nyckelpersoner inom hela den svenska skogsbranschen och genomförs av Tieto. 116 beslutsfattare från 62 företag och organisationer finns representerade i svaren.

Läs mer och ladda ner hela rapporten.

För mer information, vänligen kontakta:
Mikael Zachrisson, senior affärskonsult Tieto
+46 (0)70 608 5141, mikael.zachrisson@tieto.com

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.se

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb