Brist på tjäle och underhåll av infrastruktur – risker inom skogssektorn

20 januari 2017 Den förnyelsebara råvaran ger möjligheterna. Sven-Erik Bucht menade att när han ser timmerbilar tänker han på vård, skola, omsorg, dvs att skogen skapar mycket av vårt välfärdssverige. Övriga deltagare på seminariet om risker och möjligheter för skogssektorn var Carina Håkansson, vd Skogsindustrierna, Herman Sundqvist, gd, Skogsstyrelsen och Per Lyrvall, Sverigechef för Stora Enso. / SkogsSverige

Brist på tjäle och underhåll av infrastruktur – risker inom skogssektorn

Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister, deltog på seminariet om risker i skogssektornSven-Erik Bucht, landsbygdsminister, deltog på seminariet om risker i skogssektorn- I Sverige har vi 70% skogsmark varav 80% brukas och vi är den tredje största exportören av sågade trävaror i världen. Vi behöver en stabil skogsnäring för en hållbar tillväxt. När jag ser timmerbilar tänker jag på vård, skola och omsorg därför att skogen skapar mycket av vår välfärd. Förutom det ger skogen möjlighet till rekreation och är viktig för klimatet, därför behöver den vara brukad på ett hållbart sätt, sa landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i sitt anförande.

I det första nationella skogsprogrammet för Sverige har fyra partiöverskridande grupper tagit fram riktlinjer för 2017. Målsättningen är att ta fram nya, innovativa lösningar.

– Under skogsbranden i Västmanland evakuerades 1200 personer och stormen Gudrun kostade samhället 21 miljarder. Sannolikt kommer andelen växtskadegörare att öka på grund av klimatförändringarna samtidigt som tillväxten av skog ökar, sa Sven-Erik Bucht.

Ett samarbete mellan Jordbruksverket, Skogsstyrelsen och SLU pågår med riskvärdering av växtskadegörare.

– Bristen på tjäle ger körskador och stormfällning. Därför behöver vi klimatanpassa skogsbruket och ny teknik möjliggör färre körskador i form av bandskotarkonceptet som Skogforsk har tagit fram. Även skogsbilvägnätet behöver anpassas eftersom det byggdes när det fanns tjäle i jorden. Plantorna behöver också klimatanpassas både för nutid och framtid. Eftersom älgar äter tallplantor planteras ofta gran på tallmark där de inte trivs. En stor risk är också om nya skadegörare kommer in i vårt ekosystem, sa Herman Sundqvist, gd, Skogsstyrelsen.

Under efterföljande paneldiskussionen om risker och möjligheter deltog Carina Håkansson, vd, Skogsindustrierna, Herman Sundqvist och Per Lyrvall, Sverigechef, Stora Enso.

– Ett politiskt hot är för låga investeringar av infrastrukturen vilket ger minskad tillgång till råvaror. Både järnvägs- och vägnätet är dåligt underhållet vilket gör att sågverk inte kan leverera rätt mängd varor. Risken är att Sverige annars blir utkonkurrerat av andra länder. Dialog och samverkan ligger i tiden och sker inom BioInnovation som är en branschöverskridande satsning mellan skog-teko-kemi. Vi behöver minska oljeberoendet med skogen som ger en förnybar råvara, sa Carina Håkansson.

– Risken är att vi inte är tillräckligt snabba att få ut biomassan ur skogen för att kunna motsvara behovet från kunderna. Vi har innovationsfokus och fossilfria processer. Det finns olika hållbarhetsutmaningar i olika länder, sa Per Lyrvall.

– När det gäller skogsbrukets hållbarhet finns det olika åsikter som är ideologiskt baserade och de förändras även över tid. Man ska känna sig stolt när man avverkar den skog som ens farfar anlade och att den blir till produkter som används, sa Herman Sundqvist.

Seminariet anordnades av 4C Strategies.

Mer information

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Teodor är ny vd inom Moelven
SkogsJobb