2015 års stödmedel fördelade

12 januari 2016 Styrelsen i Erik Stenströms stiftelse för ekskogsbrukets främjande har vid ett styrelsemöte i
december 2015 fördelat 400 000 kr till tre projekt.

Dessa tre projekt blir tilldelade medel:

  • Underlag för nya produktionsmodeller för ek samt redovisning av ett gallringsförsök. Per Magnus Ekö, Ulf Johansson, SLU, Alnarp.
  • Ekskogsbrukets betydelse för biologisk mångfald. Mattias Larsson, SLU, Alnarp.
  • Ekdöden – ett gammalt problem med nya orsaker. Johanna Witzell, Michelle Cleary, SLU, Alnarp.

Om stiftelsen
Erik Stenströms stiftelse för ekskogsbrukets främjande bildades 2012 med ett donerat
startkapital på 10 miljoner kronor från jägmästare Erik Stenström. Avkastningen ska årligen delas ut till forskare eller privatpersoner som vill utveckla eller öka kunskapen kring eken och dess skötsel.
Projekt av tillämpad karaktär prioriteras, och särskild uppmärksamhet tillägnas skötselmetoder som syftar till hög och värdefull virkesproduktion i ekskogsbruk och kunskaper som främjar och stimulerar intresset för mångbruk av ekskog.
– Den generösa donationen på 10 miljoner kronor (som nu ökat till drygt 16 miljoner kronor) var mycket välkommen. Stiftelsens profil gör att vi kan stötta angelägna projekt som har haft svårt att hitta tydliga finansiärer tidigare säger Thomas Thörnqvist.
Stiftelsens styrelse utses av styrelsen för den ideella föreningen Ekfrämjandet samt av Sveriges lantbruksuniversitet, institutionen för sydsvensk skogsvetenskap.

Om Erik Stenström
Erik Stenström utexaminerades från Kungliga Skogshögskolan 1948 och fick omgående tjänst i Domänverket, där han kom att stanna som förvaltare av statens skogar till sin pensionering 1983. Han har bland annat varit verksam på Höörs revir där han tillsammans med den legendariske överjägmästaren Sökjer-Pedersen fick grundläggande insikter i lövskogsskötselns grunder sett från ett danskt perspektiv. Han var senare förvaltare av Ombergs kronopark, dit även ekplanteringarna på Visingsö tillhör. Erik ägnade stort engagemang åt lövskogsskötselfrågorna under hela sin karriär som avslutades som förvaltare av Hallands revir, där han verkade för att välja trädslag efter markens förmåga med flera välskötta lövbestånd som resultat. Erik bor idag i
Halmstad.

Om eken
• Eken är ett av våra mest älskade trädslag.
• Den ger ett vackert, värdefullt och varaktigt virke.
• Mer än 1000 arter kan leva i en ek.
• Det finns ekar som är mer än 800 år gamla.
• Ekarna tillhör Sveriges största och äldsta levande organismer.
• Av ek gör vi vackra parkettgolv, sköna möbler och andra inredningsdetaljer. Nationalklenoder som Wasaskeppet och Ostindienfararen Göteborg är byggda i ek.
• Det tar 120 till 150 år från det att ett ekollon gror till att en ek är avverkningsmogen. Under tiden passerar minst tre generationer hängivna ekskogsskötare. Våra äldsta ekar har sett betydligt fler generationer passera. Ekskogsskötsel är långsiktig och kunskapskrävande.

Kontakt och ytterligare information
Thomas Thörnqvist (stiftelsens ordförande), thomas.thornqvist@xylem.se, 070-508 38 39
Lars Dahlen (stiftelsens sekreterare), lars.dahlen@skogsstyrelsen.se 0476-268 56

http://www.ekframjandet.se

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb