2006 års motiveringar av Föreningen Skogens utmärkelser

Greve Carl Bernadottes Skogspris och Guldkvistar 2006. Utmärkelserna utdelades vid Föreningen Skogens Höstexkursion i Sunne den 16 augusti 2006.

GREVE CARL BERNADOTTES SKOGSPRIS 2006

Styrelsen för Föreningen Skogen har i uppdrag att årligen dela ut Greve Carl Bernadottes skogspris till person som gjort det svenska skogsbruket utomordentliga tjänster.
Priset består av en medalj och ett penningbelopp.
 

Greve Carl Bernadottes skogspris 2006 utdelas till

SÖREN ERIKSSON, Game of Logging, Siljansnäs
Vem vet hur många liv Sören Eriksson har räddat och hur många skogsarbetare han har räddat från men för livet? Sannolikt tusentals. På 1960- och 70-talen utvecklade Sören skyddsutrustning och den säkra och effektiva huggartekniken. Hävarmsmetoden vid kvistning, bänkhuggning och huggarvisiret är några saker som många huggare genom åren kunnat tacka Sören för.
Som anställd hos motorsågtillverkare, men framför allt som företagsledare, har han givit en fantastisk spridning åt effektivt och säkert skogsarbete. Inte bara i Sverige, utan i världen. Enligt en uppskattning har han och hans arbetskamrater sett till att en halv miljon huggare fått utbildning genom åren.
Under 1980- och 90-talen var Sören Eriksson framför allt verksam i Nordamerika. Där byggde han vidare på den tradition som sedan 1800-talet har givit respekt åt utvandrade svenska skogsarbetare som hjälpte igång den nordamerikanska skogsindustrin. En respekt som än idag öppnar många dörrar för svenskt skogsfolk utomlands. Denna goodwill har i modern tid hållits levande mycket tack vare Sören Erikssons insatser.
Genom att starta huggartävlingen ”Game of Logging” i slutet av 1980-talet, har ”The Superswede” etablerat ett koncept för att öka intresset för säker arbetsteknik och höja skogarbetets yrkesstatus. Sedan hans återkomst till Sverige vid pensioneringen nyligen har han etablerat ”Game of Logging” även här i landet. Vi har gott hopp om att Sören kommer att fortsätta att utveckla både arbetstekniken och utrustningen i skogen även framöver, nu åter med Sverige som bas.
Sören Eriksson har gjort en stor insats för säkerheten och produktiviteten i skogen, i Sverige och i världen.

Föreningen Skogen ber härmed att få framföra sina hjärtliga gratulationer!
 

FÖRENINGEN SKOGENS GULDKVIST 2006

Föreningen Skogens Guldkvist utdelas till personer som på det nationella planet gjort värdefulla insatser för skog och skogsbruk i enlighet med Föreningen Skogens ändamål och inriktning. Priset består av en nål, modell större samt diplom.
 

Föreningen Skogens Guldkvist till

Jägmästare HANS-ÅKE ELOFSSON, Borlänge
Hans-Åke Elofsson har varit en stark drivkraft inom skogsmaskinbranschen nästan hela sitt yrkesliv. Han har påverkat företagen och deras produkters utveckling genom hela den dynamiska resan med olika ägarkonstellationer Ösa-FMG-Timberjack-John Deere. Genom sina insatser på marknadssidan har han bidragit till att familjeföretaget Östbergs Fabriks AB nu är världens största skogsmaskintillverkare inom John Deere-koncernen.
Hans-Åke har verkat för skogstekniska lösningar som förenar kostnadseffektivitet och produktivitet med skonsamhet mot miljö och människor. Med sitt engagemang inom bland annat the Swedish Forestry Technology Group, Fortec, har han utvecklat samarbetet mellan svenska skogsmaskin- och utrustningstillverkare i exportfrämjande satsningar.
I sin omfattande internationella verksamhet har han varit en viktig ambassadör för svenskt skogsbruk i allmänhet och för svensk och nordisk skogsteknik i synnerhet. Särskilt har han bidragit till att kortvirkesmetoden med dess särskilda fördelar har kommit skogsbruket till gagn internationellt.
Hans-Åke Elofsson har alltså gjort en stor insats för teknikutvecklingen i skogsbruket.

Föreningen Skogen gratulerar till utmärkelsen!
 

Föreningen Skogens Guldkvist till

Informationschef LARS KLINGSTRÖM, Holmen Skog, Norrköping
Att sköta skog på ett bra sätt är nog så svårt. Men att förklara för allmänheten vad branschen gör – och att samtidigt ta intryck av vad människor tycker – har alltför många gånger varit ännu svårare för skogsbruket. Lars Klingström är en av dem som har gjort mest för att föra in den kompetensen i svenskt skogsbruk.
Lars ligger bakom leverantörstidningen ”Skog och virke” som har fått ett stort erkännande i men också långt utanför skogsvärlden. Han har bidragit stort till branschens kommunikation med miljöredovisningar och arbetat aktivt med Holmens skogsmuséum och återställande av kulturminnen.
Men framförallt har han delat med sig av modernt kommunikationstänkande genom sitt engagemang utanför det egna företaget, bland annat i ledningen för Skogen i Skolan, Skogssverige på Internet och Skogens Dagar på Gärdet.
Lars brinner för skogen och skoglig kommunikation, det sätter spår i hur våra skogar sköts.
öm har gjort en stor insats för kommunikationen i skogsbruket.

Föreningen Skogen gratulerar till utmärkelsen!
 

Föreningen Skogens Guldkvist till

Skogsmästare JAN LINDBERG, Bollnäs
Jan Lindberg har i många år varit Sveriges ledande skogsekonom och konsult i svenskt skogsbruk. Han har ägnat merparten av sitt yrkesverksamma liv till att öka värdet på den enskilde skogsägarens skogsinnehav genom rådgivning, utbildning och informationsspridning.
Jan har varit med om att bygga upp LRF Konsult Skogsbyrån till Sveriges största skogsrådgivningsföretag och 1996 till i år har han varit chef för verksamheten. Under denna tid har den femdubblats till dagens cirka 100 skogsekonomer. Jan har därmed etablerat ekonomirådgivning till skogsägare som ett stort och erkänt arbetsområde.
Jan har mer än någon annan fört ut skogsekonomiskt tänkande och kunnande till de bredare leden i skogsbrukets företag, bland annat genom att medverka i Skogindustrins Affärsskola för virkesköpare. Han har också skrivit ett otal artiklar i ämnet och medverkat som sakkunnig i lagstiftningfrågor samt ett flertal statliga utredningar.
Jan Lindberg har gjort en stor insats för ekonomin i privatskogsbruket.

Föreningen Skogen gratulerar till utmärkelsen!

 

Föreningen Skogens Guldkvist till

Skog. Dr. OLA ROSVALL, platschef vid Skogforsks forskningsstation i Sävar
Ola Rosvall har länge varit drivande inom skogsträdsförädlingen. Under hans ledning har verksamheten vid Skogforsks forskningsstation i Sävar vuxit betydligt. Ett exempel är det kvalificerade frölaboratorium där man idag behandlar och testar den helt övervägande delen av allt det skogsfrö som används i svenskt skogsbruk.
Mycket tack vare Ola har den praktiska skogsträdsförädlingen utvecklats från ett kortsiktigt fröförsörjningsprogram till ett långsiktigt förädlingsprogram som hanterar både genetisk vinst och genetisk variation på ett betryggande sätt. Idag har ett nytt genetiskt grundmaterial skapats som gör det möjligt att sätta igång ett nytt heltäckande fröplantageprogram som höjer skogsproduktionen med upp till 25 procent.
Det är i hög grad Ola Rosvalls förtjänst att det samlade svenska skogsbruket enats om att stödja en landsomfattande anläggning av nya skogsfröplantager, de s.k. TreO- plantagerna (Tredje omgången). Detta mycket omfattande program är ett gott exempel på vad Rosvall förmått åstadkomma genom sin initiativkraft, driftighet och uthållighet och genom sin roll som länk mellan forskning och praktik.
Ola Rosvall har gjort en stor insats för förädlingen och virkesproduktionen i skogsbruket.

Föreningen Skogen gratulerar till utmärkelsen!

 

Föreningen Skogens Guldkvist till

Jägmästare ELISABET SALANDER BJÖRKLUND, Stora Enso
Elisabet Salander Björklund är Senior Executive Vice President Stora Enso Forest Products – bara titeln tar en rad att skriva. Hon har gått från tunga poster i Domänverket till först Stora och sedan Stora Enso. Hon har ansvarat för virkesanskaffning och sågade trävaror i olika konstellationer och med en ständigt ökande geografisk domän. Idag finns under hennes vingar Europas största trävaruföretag, Stora Enso Timber, och hon ansvarar för anskaffningen av mer än 50 miljoner kubikmeter virke över hela världen.
Elisabet Salander Björklund är också den svenska industrins röst i skogsbruksfrågor i Europa, som svensk representant i CEPIs Forest Committee. Styrelseplatser i Vägverket och Clas Ohlson AB och medlemskap i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien vittnar om bredden i intresse och verksamhetsfält.
Svenskt skogsbruk har stundtals levt lite i sin egen värld liksom många svenska träföretag. Elisabet Salander Björklund har gjort en stor insats för att göra skogen till en integrerad del av industrin och för att göra svensk skogsnäring till en del av den internationella.

Föreningen Skogen gratulerar till utmärkelsen!

Föreningen Skogens Guldkvist till

Skogsekolog PER SIMONSSON, SCA Skog, Sundsvall
Det har hänt mycket inom skogsbrukets naturvård de senaste årtiondena, och en framgångsfaktor är Per Simonsson.
Som ung och kunnig förkämpe för urskogar och sumpskogar var han verksam redan på 1970- och 80-talen, en kämpe med konstruktiv kritik som bidrog till förbättrade metoder.
I början av 1990-talet engagerades Per för att på bred front föra ut det nya naturvårdstänkandet i SCAs praktiska skogsbruk. Pedagogisk talang parar han med ständig sökande efter ny och bättre kunskap. Genomslag har insatserna fått genom att han engagerat sig som markvärd och ”bollplank” i olika inventerings- och forskningsprojekt. Men också tack vare ett stort arbete med att utforma instruktioner för att planera och genomföra naturvårdsinsatser i samband med olika typer av skogsbruksåtgärder.
Att förena skogsbruk och naturvård har mer än många andra förändringar krävt god kommunikation både inom företagen och med omvärlden. På riksplanet har han flitigt deltagit i debatter samt medverkat till utformningen av regler i certifieringssystemen.
Genom sitt engagemang, sin oräddhet för att ta debatt, sitt stora kunnande och sin praktiska förankring har Per på ett mycket konstruktivt sätt medverkat till att föra naturvårdsfrågorna framåt i skogsbruket.
Per Simonsson har gjort en stor insats för naturvården i skogsbruket.
 

Föreningen Skogen gratulerar till utmärkelsen!

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb