2002 års motiveringar av Föreningen Skogens utmärkelser

Föreningen Skogens Guldkvistar 2002. Fyra av dessa utdelas vid Föreningen Skogens årsmöte på Kungliga Skogs- och lantbruksakademien i Stockholm den 10 mars 2003. Den femte, till Astrid Bergquist, utdelades vid Höstexkursionen 2003.

Föreningen Skogens 2002-års Guldkvistpristagare
Föreningen Skogens 2002-års Guldkvistpristagare.
 

FÖRENINGEN SKOGENS GULDKVIST 2002

Föreningen Skogens Guldkvist utdelas till personer som på det nationella planet gjort värdefulla insatser för skog och skogsbruk i enlighet med Föreningen Skogens ändamål och inriktning.

Föreningen Skogens Guldkvist till

Ämnesråd Astrid Bergquist, Stockholm
Fil Mag. Astrid Bergquist, Ämnesråd på Näringsdepartementet har med stort engagemang under en lång följd av år företrätt skogen och skogliga intressen i ett stort antal internationella positioner och sammanhang.
Efter olika FN–uppdrag i Afrika kom Astrid att knytas till Jordbruksdepartementets internationella sekretariat, där skogsfrågorna var en del av ett bredare internationellt engagemang. Astrid var under en period också lantbruksattaché vid FAO i Rom. I samband med att skogsfrågorna år 1995 flyttades över till Näringsdepartementet, engagerades Astrid Bergquist på heltid i arbetet med internationella skogsfrågor inom regeringskansliet.

Astrid Bergquist arbete med att ”föra skogens talan” i internationella sammanhang har rönt stor framgång genom Astrids omvittnat osedvanligt goda förmåga att knyta kontakter och åtnjuta respekt och förtroende i de kontakter och nätverk som hon utvecklat. Detta har resulterat i att Astrid ofta blivit utvald att verka från ordförandeposition i flera mycket betydelsefulla utredningar, arbetsgrupper och kommittéer som hanterat Europeiska och globala skogliga spörsmål, arbeten och politik. Uppdragen har spänt över ett vitt fält från tropiska regnskogar till EEC:s Timber Committé och inte minst hanteringen av de skogliga frågorna under Sveriges ordförandeskapsperiod i EU, där Astrids insatser kom att ha avgörande betydelse för de goda och uppskattade resultat som därvid uppnåddes.

Astrid Bergquist erhåller Föreningen Skogens Guldkvist för det kompetenta, förtroendeingivande och framgångsrika sätt hon under en lång följd av år framgångsrikt företrätt och drivit skogens frågor och intressen på den internationella skogliga arenan.

Föreningen Skogen gratulerar till Guldkvisten!
 

Föreningen Skogens Guldkvist till

Skog. Dr Stefan Bucht, Mullsjö
Stefan Bucht har i flera framträdande positioner bidragit till viktiga utvecklingsframsteg inom svenskt skogsbruk.
Stefan inledde sin skogliga karriär som forskare. Han kartlade med hjälp av vetenskapliga studier det betydelsefulla sambandet mellan skador och produktionsförluster vid gallring och var med och utvecklade skogsforskningen inom sydsvensk skogsforskning.
Under en lång period som skogsskötselchef vid Skogsstyrelsen blev Stefan genom sin sakkunskap, sitt goda omdöme och sin integritet en respekterad auktoritet inom hela det svenska skogsbruket. Stefans gedigna skogsskötselkunskaper vidarebefordrades då på bred front ut till det praktiska skogsbruket.

Under senare år har Stefan från sin position som skogsbrukschef på Sydved och genom dessa kunskaper och långa erfarenhet fortsatt att bidra till utveckling av skogsskötselmetoder och avverkningsteknik, kanske främst inom det sydsvenska gallringsskogsbruket.

Stefan Bucht erhåller Föreningen Skogens Guldkvist för de många initiativ och insatser med vilka han bidragit till att resultat av egna, och andras, viktiga forsknings- och utvecklingsarbeten blivit omsatta i praktiskt tillämpade skogsbruksmetoder. En viktig bidragande till detta har varit den goda förankring och det stora förtroende Stefan åtnjutit inom skogsnäringen. Stefans insatser har varit av oomtvistat stor betydelse för det svenska skogsbrukets utveckling.

Föreningen Skogen gratulerar till utmärkelsen!
 

Föreningen Skogens Guldkvist till

Skog. Dr Kaj Rosén, Uppsala
Professor Kaj Rosén har under en lång och målmedveten karriär gjort synnerligen stora och värdefulla insatser för skogen och skogsbruket i Sverige. Utöver väsentliga forsknings- och utbildningsinsatser som professor i skoglig marklära har Kaj Rosén, först som prodekanus för skogsvetenskapliga fakulteten (vid Sveriges Lantbruksuniversitet), därefter som dekanus vid samma fakultet och nu som forskningschef vid SkogForsk verkat i frontlinjen för den skogliga utvecklingen. Kaj Rosén har i dessa roller varit en mycket viktig ledargestalt i det akademiska arbetet, kännetecknad av gediget kunnande, integritet och civilkurrage. Kaj har alltid haft skogens och skogsbrukandets väl för ögonen, såväl med avseende på forsknings och utbildning som samarbete med skogsnäringens aktörer, intressenter och myndighetsutövare. Det är omvittnat att Kajs Roséns arbete inte enbart präglats av omsorgen om skogen och skogsbruket, utan också av omtanke om sina organisationer och medarbetare.

Kaj Rosén erhåller Föreningen Skogens Guldkvist för en gedigen, professionell och målmedveten forskargärning präglad av det goda ledarskapet och ett oförtröttat engagemang såväl för skogen som för organisationer och medarbetare.

Föreningen Skogen gratulerar till utmärkelsen!
 

Föreningen Skogens Guldkvist till

VD Leif Strömquist, Huddinge
Jägmästare Leif Strömquist är skogskonsult med sin huvudsakliga skogsgärning utomlands och representerar därmed en kategori skogsfolk som ofta lätt förblir okända i Sverige.

Leif Strömquist driver ett eget konsultföretag men har också vid ett stort antal tillfällen blivit engagerad av andra företag som verkat i olika skogsprojekt i andra länder.
Genom gedigna tyska språkkunskaper fick han tidigt en väl etablerad roll i Tyskland som konsult och entreprenör och har ofta anlitats som ”dörröppnare” för svenskar och svenska företag. När gränserna öppnades mot öst blev han snabbt också engagerad i skogliga bistånds- och utvecklingsprojekt i bland annat Balticum, Vitryssland och Ukraina.

Leif har genom sitt initierade, pedagogiska och sakliga agerade erhållit ett utomordentligt gott renommé och har därmed blivit en viktig brygga mellan Sverige och skognäringen i dessa länder. Leif har därmed förmedlat skogliga kontakter i båda riktningarna vilket bidragit till att många svenskar fått tillfälle att studera och arbeta i denna del av omvärlden. På så sätt har också våra kunskaper om Mellan- och Östeuropas skogliga förhållande och utveckling ökat. Leif har därtill genom sina omfattande kontakter och nätverk medverkat till att upprätta affärsförbindelser med skogliga kollegor, företag och länder i denna del av Europa. Leif har också under en följd av år varit eldsjälen bakom Skogs-EM på skidor, en uppskattad tävlings- och mötesplats för många skogsmänniskor i Europa.

Leif Strömquist erhåller Föreningen Skogens Guldkvist för sina mycket betydelsefulla, och i vida kretsar uppskattade insatser som ”europeisk skoglig ambassadör” och förmedlande länk mellan svenskt skogsbruk, skogsnäring och skogsfolk och den skogliga sektorn och skogskollegor i Mellan- och Östeuropa.

Föreningen Skogen gratulerar till utmärkelsen!
 

Föreningen Skogens Guldkvist till

Skog. Dr Gudmund Vollbrecht, Rickenbach, Schweiz
Skogschefen vid IKEA, Gudmund Vollbrecht uppvisar en mycket spännande resa under sin knappt mer än decennielånga skogliga karriär.

Gudmund började med att göra forskarkarriär och tog efter 3, 5 år sin Skog.Dr. Gudmund arbetade upp ett nytt forskningsfält, ”Skogsskötsel och rotröta”. Denna insats har starkt påverkat den fortsatta skötseln av Sveriges granskogar.

Efter disputation fortsatte Gudmund sin forskningskarriär som programledare med inriktning på bland annat områdena rotröta och fiberskog.

Gudmund har också med mycket goda omdömen varit aktiv som utredningssekreterare, bland annat i Jordbruksdepartementets utredning 1998 rörande Skoglig industriell forskning och utbildning.

Gudmund blev i slutet av 90-talet docent och anställdes 1999 av IKEA. Från 2000 innehar Gudmund en adjungerad professur (20%) i Skogsskötsel vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

Gudmund har på IKEA gjort stora insatser. Han har bland annat utvecklat ett styrsystem för hur IKEA i sin globala träförsörjning skall undvika att använda råvaror från miljömässigt värdefulla skogar eller skogar som ej sköts uthålligt. Gudmund har i detta skogligt viktiga strategiska arbete medverkat till att koncernen anställt ett 10-tal skogsutbildade medarbetare med uppgift att säkerställa råvarans ursprung World Wide.
Gudmund Vollbrecht erhåller Föreningen Skogens Guldkvist för att han under en anmärkningsvärt snabb karriär utvecklat och förmedlat nya och viktiga kunskaper om svensk skogsskötsel och därtill på ett kraftfullt sätt verkat för att skogliga kunskaper och erfarenheter ”infiltrerat” det multinationella företagets frontarbete för att säkerställa en långsiktig, uthållig och miljösäkrad anskaffning av skogliga råvaror.

Föreningen Skogen gratulerar till utmärkelsen!

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb