2000 års motiveringar av Föreningen Skogens utmärkelser

Föreningen Skogen 2000-års Bernadotte- och Guldkvistpristagare.
HKH Prinsessan Lilian tillsammans med 2000 års pristagare av Greve Carl Bernadottes Skogspris (Ingemar Öhrn) och Sveriges Skogsvårdsförbunds Guldkvist. Pristagare fv Gunnar Johansson Ingemar Öhrn, Lisa Sennerby-Forsse, Lennart Forsberg och Espen Möller-Madsen. (Erland Charlesworth saknas på bilden.)

Sveriges Skogsvårdsförbunds (nuvarande Föreningen Skogen) utmärkelser, Greve Carl Bernadottes Skogspris och Sveriges Skogsvårdsförbunds Guldkvist, för år 2000 utdelades vid Medlemsdagen i Stockholm den 12 mars 2001.

GREVE CARL BERNADOTTES SKOGSPRIS ÅR 2000

Styrelsen för Sveriges Skogsvårdsförbund har i uppdrag att årligen överlämna Greve Carl Bernadottes Skogspris till person som gjort det svenska skogsbruket utomordentliga tjänster.

F.d. landshövdingen i Västernorrland Ingemar Öhrn
Ingemar Öhrn erhåller Greve Carl Bernadottes Skogspris år 2000. Ingemar Öhrn har under en framgångsrik karriär inom myndigheter, näringslivet och i ideella organisationer på ett betydelsefullt sätt och i ett brett perspektiv bidragit till ett effektivt och ansvarsfullt nyttjande, brukande och bevarande av skogen. Detta såväl i nationella som i internationella sammanhang.

Ingemar Öhrn har under en unikt lång skoglig karriär varit en inflytelserik företrädare för svenskt skogsbruk såväl i Sverige som internationellt. Under sin tid som skogdirektör vid Domänverket var Ingemar samtidigt engagerad i Sveriges skogliga biståndsprojekt i Vietnamn. Efter positionen som Vd i Graningeverken fortsatte Ingemar att verka för skognäringens betydelse som landshövding i Västernorrlands län. Begreppet Västernorrland -Träriket lyfte på ett tydligt sätt fram skogen i den officiella bilden av Sverige.

Som preses i Kungliga Skogs och Lantbruksakademien bidrog Ingemar i högsta grad till att öppna upp verksamheten mot omvärlden, såväl nationellt som internationellt. Ordförandeskapet i Skogssällskapets stiftelse, Skogshistoriska sällskapet och Världsnaturfondens styrelse är ytterligare exempel på Ingemar Öhrns breda engagemang för skogens ekonomiska, humanistiska och ekologiska värden och utveckling.

Ingemar Öhrn har således på ett unik sätt medverkat till att ledsaga skogsbruket och skogsnäringen mot en ökad öppenhet gentemot humanistiska och miljömässiga samhällsintressen. Med en omvittnat skicklig ordförandeklubba och lyhördhet gentemot andra intressen har Ingemar Öhrn samtidigt medverkat till att flytta fram skogen och skogsnäringens positioner i det svenska samhället och på den internationella arenan. Sveriges Skogsvårdsförbund gratulerar Ingemar Öhrn till Greve Carl Bernadottes Skogspris år 2000.
 

SVERIGES SKOGSVÅRDSFÖRBUNDS GULDKVIST FÖR ÅR 2000

Styrelsen för Sveriges Skogsvårdsförbund delar årligen ut Guldkvistar till personer som på det nationella planet gjort skogen och skogsbruket stora tjänster. Guldkvisten år 2000 tilldelas:

– VD Erland Charlesworth
– Sekreteraren i Virkesmätningsrådet Lennart Forsberg
– Skogsvårdschef Gunnar Johansson
– Skogsförvaltare Espen – Möller Madsen
– Forskningschef Lisa Sennerby Forsse, (numera huvudsekreterare i FORMAS)
 

VD Erland Charlesworth, ForeCare AB
Erland Charlesworth har utifrån ett praktiskt perspektiv utvecklat kunskaper och insikter i hur man bedriver ett effektivt skogsvårdsarbete. Erland har gjort mycket stora insatser i utvecklingen av högläggning och mekaniserad sådd, både med avseende på teknisk utformning och hög biologisk kvalité.

Det Gröna Kortet, som Erland var med och tog initiativ till, har skapat en stabil plattform för kvalitetsarbetet inom skogsvården. Erlands entusiasm och engagemang i de många kurser han varit med om att genomföra har givit mycket påtagliga resultat hos såväl kursdeltagarna som ute på föryngringsytorna.

Den som sett Erland krypa på alla fyra och räkna groddplantorna i ett nyanlagt såddförsök förstår skillnaden mellan ett enkelt yrkesmässigt skogligt intresse och en brinnande passion för skogen och skogsbrukets möjligheter. I och med skapandet av ForeCare AB har Erland omsatt denna passion i en affärsidé, det kunskapsbaserade skogsvårdsföretaget, och framgångsrikt förmått att etablera sig på såväl lokal som nationell nivå.

Erland har också verkat som ambassadör för markberedning i Nordamerika och bidragit till att höja kunskapen om markberedning och dess praktiska nyttoeffekter även på denna kontinent.

(Bakom förslaget att tilldela Erland Charlesworth guldkvisten står sex oberoende representanter på mycket kvalificerad nivå inom skogsföretag, Skogsvårdsstyrelsen och Sveriges Lantbruksuniversitet.) Sveriges Skogsvårdsförbund gratulerar Erland Charlesworth till Guldkvisten år 2000.
 

Sekreteraren i Virkesmätningsrådet Lennart Forsberg
Den svenska virkesmätningsverksamheten har internationellt sett ett unikt högt renommé. En väl fungerande virkesmarknad är beroende av ett opartiskt och av alla parter accepterat mätningsförfarande. Virkesmätningsverksamheten är en nod i ett ekonomiskt laddat kraftfällt mellan köpare och säljare av virke. Den svenska virkesmätningen har under ledning av Lennart Forsbergs distinkta, professionella och ödmjuka ledning styrts med en fast hand vars auktoritet inte ifrågasatts.

De regelsystem och den organisation som under Lennarts ledning utvecklats under åren betraktas idag som det ledande virkesmätningssystemet i världen. Det är därför inte utan anledning som Lennart Forsberg hos virkesmarknadens parter kallas ”Mr Virkesmätare”.

Virkesmätningens verksamhet och utveckling har för de flesta i skogsbranschen skett i det tysta och utan stora åthävor. Just detta förhållande är ytterligare ett starkt belägg för att verksamheten bedrivits professionellt såväl från effektivitets-, som kvalitetsmässiga och diplomatiska utgångspunkter.

Lennart Forsberg är och har varit den verkliga motorn i denna framgångsrika utveckling och därmed i högsta grad bidragit till den svenska virkesmätningens position idag, en verksamhet som därtill stämmer väl in i Skogsvårdsförbundets ambitioner inom profilfrågan Trä är bättre. Sveriges Skogsvårdsförbund gratulerar till Lennart Forsberg till Guldkvisten år 2000.
 

Skogsvårdschef Gunnar Johansson, Korsnäs
Gunnar Johansson har på ett unik sätt utvecklad skogsvården inom Korsnäs från ett ekonomiskt helhetsperspektiv. Gunnar har samtidigt på ett kraftfullt och visionärt sätt agerat i flera viktiga utvecklingsfrågor inom den svenska skogsnäringen.

Som skogsförvaltare och skogsvårdschef i Korsnäs har Gunnar Johansson en gedigen och djup erfarenhet av praktiskt skogsbruk. Genom sitt stora engagemang och visionära synsätt men också genom sin tyngd och trovärdighet har Gunnar under åren engagerats i ett stort antal styrelseuppdrag och kommittéer inom svensk skogsnäring.

Några exempel: Ledamot av Kungliga Skogs och Lantbruksakademien, styrelseuppdrag i Skogsvårdsstyrelsen, Sveriges Skogsvårdsförbund, Mistra, Plantskyddskommittén, Svenska FSC-s arbetsgruppen m. fl.
Gunnar Johansson var en av de ledamöter i den tidigare styrelsen för Sveriges Skogsvårdsförbund, som på ett inspirerande och visionärt sätt engagerade sig i förändringsarbetet av förbundets verksamhet. Gunnars insatser i älgdebatten, snytbaggeproblematiken, plantutvecklingsfrågor och certifieringsfrågan är mycket uppmärksammade och respekterade både inom utanför skogsnäringen.

Genom sitt engagemang, oräddhet för att ta debatt och visionära synsätt har Gunnar Johansson på ett påtagligt sätt medverkat till en uppfriskande och öppen diskussion om centrala frågor i skogsnäringen och därigenom bidragit till att väsentliga utvecklingssteg och förändringar har kommit tillstånd. Sveriges Skogsvårdsförbund gratulerar Gunnar Johansson till Guldkvisten 2000.
 

VD/Skogsförvaltare Espen Möller-Madsen, Trolleholms AB
Espen Möller-Madsen har som Vd för Trolleholms AB utvecklat och introducerat nya ekonomiska och praktiska modeller för förvaltning av ett större enskilt skogsfastighetsinnehav.

Espen har därtill i högsta grad medverkat till att viktiga skötsel- och skogsbruksfrågor förts upp till debatt.
Sveriges Skogsvårdsförbund har sedan länge efterlyst en mer engagerad debatt om skogsnäringens framtidsfrågor. Med årets fjärde Guldkvist vill förbudets styrelse därför särskilt framhålla Espen Möller-Madsens stora engagemang och framfart i skogsdebatten.

Med klarsynthet, oräddhet och stor retorisk skicklighet har Espen fört upp flera viktiga skötselfrågor till diskussion. Inspirationen har han hämtat från sina gedigna kunskaper och det nytänkande som präglat hans förvaltaruppdrag på Trolleholm. Inspiration har han självfallet också fått från det nära samarbete med skoglig forskning i Sverige och Danmark som Espen på ett förtjänstfullt sätt etablerat. Frågor som Espen för upp till debatt är t.ex. gran kontra löv i Sydsverige, inställningen till främmande trädslag och viltbetesproblematiken. Detta är strategiskt angelägna skötselfrågor för det sydsvenska skogsbruket som genom Espens försorg kommit att uppmärksammas lång utanför Trolleholms rågångar.

Espen Möller-Madsen har också, under årens lopp, på ett generöst sätt delat medsig av sitt nytänkande och av sina erfarenheter och uppfattningar till den kommande generationen skogsskötare. Espens exkursioner på Trolleholm och föreläsningar på SLU är några av de mest uppskattade utbildningsinslagen både för svenska och danska skogsstudenter.

Genom sitt engagemang, nytänkande, debattlusta och pedagogiska skicklighet bidrar Espen Möller-Madsen, på ett generöst, unikt och mycket påtagligt sätt, till att föra utvecklingen av det sydsvenska skogsbruket framåt.
Sveriges Skogsvårdsförbund gratulerar Espen – Möller Madsen till Guldkvisten år 2000.
 

Tidigare forskningschefen Lisa Sennerby Forsse, numera huvudsekreterare vid FORMAS
Lisa Sennerby Forsse har på ett synnerligen kraftfullt, professionellt och förtroendeingivande sätt verkat i det främsta ledet för att länka samman praktiskt skogsbruk med långsiktig miljöinriktning.

Lisa Sennerby Forsse har en gedigen kunskapsbas. Humanistiska studier följdes av en fil. kand. i kemi och biologi vid Stockholms universitet. Studier i skogsträdens vedegenskaper ledde därefter fram till en fil. doktorsexamen vid SLU. Under tiden som forskningsansvarig för ett stort antal projekt rörande lövträdens växtbiologi hann Lisa samtidigt med internationella uppdrag, bl.a. som gästforskare vid Universty of Toronto och ett treårigt SIDA uppdrag i Kina. Efter en period som övergripande ansvarig för bioenergiforskning vid SLU kom Lisa 1994 att ta över forskningsansvaret för skogsskötsel och miljöfrågor vid SkogForsk. Under denna period kom Lisa också att upprätthålla en docentur i Ekologi och miljövård och en adjungerad professur vid SLU.

Lisa Sennerby Forsse gjorde entre på SkogForsk i mitten på 90-talet vid en tidpunkt då miljöfrågorna på allvar höll på att integreras i skogsbruket. Situationen kännetecknades i detta sammanhang av motstridiga viljor och heta diskussioner. Lisa Sennerby Forsses gedigna kunskaper kombinerat med en ödmjuk pedagogisk läggning och stort mått av diplomati var här på ett påtagligt sätt avgörande för miljöaspekternas acceptans och integrering i det praktiska skogsbrukandet.
Under det gånga året har Lisa Sennerby Forsse via positionen som chef naturvårdsfrågorna vid Naturvårdsverket nu påtagit sig uppgiften som huvudsekreterare vid FORMAS, Forskningsrådet för miljö, de areella näringarna och samhällsbyggande.

Lisa Sennerby Forsse har under sin framgångsrika och professionella karriär i högsta grad bidragit till det svenska skogsbrukets internationellt erkända modell att kombinera värdefull virkesproduktion med långsiktigt hållbar ekologisk inriktning. Sveriges Skogsvårdsförbund gratulerar Lisa Sennerby Forsse till Guldkvisten år 2000.

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb